BIP Gminy Zbójna

NR XXI/103/09

z dnia: 6 listopada 2009 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXI/103/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 750 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł.;
2) ) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 750 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 850 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 550 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 950 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1300 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/103/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 listopada 2009r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art.8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 800 900
13 14 850 1000
14 15 900 1100
15 1000 1400
Trzy osie
12 17 1100 1400
17 19 1200 1500
19 21 1300 1600
21 23 1400 1700
23 25 1500 1800
25 1600 1900
Cztery osie i więcej
12 25 1600 1800
25 27 1700 1900
27 29 1800 2100
29 31 1900 2500
31 2000 2500Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/103/09
RadyGminy Zbójna
z dnia 6 listopada 2009r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 900 1100
18 25 1100 1400
25 31 1300 1700
31 1500 2000
Trzy osie i więcej
12 40 1500 1900
40 1800
2600

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/103/09
Rady Gminy Zbójna
z dnia 6 listopada 2009r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art.8 pkt.6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 550 650
18 25 600 700
25 650 750
Dwie osie
12 28 700 800
28 33 750 950
33 38 950 1400
38 1300 1850
Trzy osie i więcej
12 38 850 1100
38 1000 1400
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 591 razy