BIP Gminy Zbójna

NRXVIII/98/09

z dnia: 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
UCHWAŁA NRXVIII/98/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 /oraz art. 1 ust. 1i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Zbójna na 2010 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 492 razy