BIP Gminy Zbójna

Nr XVIII/97/09

z dnia: 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Uchwała Nr XVIII/97/09
Rady Gminy Zójna
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2, pkt. 9 lit. i oraz punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 / oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1316, Nr 216, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić w 2009 roku do realizacji w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwanego dalej „Programem” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 6933-UM1000011/09 z dnia 08.06.2009r. Instytucją wdrażającą działanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
§ 2. 1. Gmina Zbójna przekaże Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” środki finansowe na realizację projektu w wysokości 4.500 zł ( cztery tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą kredytu bankowego i inne koszty związane z realizacją projektu).
2. Gmina Zbójna udziela poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w kwocie 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na kredyt, który Fundacja zaciągniena realizację Projektu określonego w § 1.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy poręczenia na powyższą kwotę, na okres do 31.07.2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 465 razy