BIP Gminy Zbójna

NR XVIII/96/09

z dnia: 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.


UCHWAŁA NR XVIII/96/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) u uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Jan Gawrych
STATUT
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
pod nazwą:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy statut reguluje działalność związku komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji" zwanego dalej "Związkiem".
§ 2
1.Członkami Związku są następujące gminy:
Klukowo, Kulesze Kościelne, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Piątnica, Rutki, Trzcianne, Wąsosz, Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Zbójna.
2.Członkami Związku mogą być również gminy przyjęte do Związku w czasie jego trwania, w trybie przewidzianym przepisami rozdziału 7 ustawy o samorządzie gminnym i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statusów związków (Dz.U.Nr 121 poz.107).
§ 3
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 4
Związek posiada osobowość prawną.
§ 5
Siedzibą Związku jest miasto Łomża.
§ 6
Związek został utworzony na czas nieokreślony.
§ 7
1.Zadaniem Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego oraz zieleni i zadrzewień na terenach gmin - członków Związku.
2.Zadanie wymienione w ust. 1 Związek wykonuje poprzez utworzoną przez siebie spółkę o nazwie “Wodociągi Wiejskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży, wobec której Zarząd Związku pełni funkcję zgromadzenia wspólników.
3.Związek może niektóre z zadań, o których mowa w ust. 1 realizować samodzielnie.

CZĘŚĆ II
Organy Związku
§ 8
Organami Związku są:
1.Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwanym dalej Zgromadzeniem.
2.Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.
§ 9
1.W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w Związku, a na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
2.Poza reprezentowaniem gminy w Zgromadzeniu określonym w ust. 1, każda z gmin – członków Międzygminnego Związku jest reprezentowana jeszcze przez jednego przedstawiciela. Dodatkowego przedstawiciela wyznacza zainteresowana rada gminy.
3.W Zgromadzeniu można być przedstawicielem tylko jednej gminy.
4.Każdy z wymienionych w ust.1 i ust.2 członków Zgromadzenia ma na posiedzeniu Zgromadzenia jeden głos.
§ 10
Zgromadzenie wybierane jest na okres kadencji rad gmin będących członkami Związku.
§ 11
Do właściwości Zgromadzenia Związku należy w szczególności:
1)uchwalanie projektu nowego Statutu Związku bądź projektu jego zmiany,
2)stanowienie o kierunkach działania Zarządu Związku,
3)przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
4)uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium członkom Zarządu Związku,
5)powoływanie i odwoływanie Skarbnika (Głównego Księgowego) Związku - na wniosek Zarządu Związku
6)podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf na dostarczoną odbiorcom wodę i na odprowadzanie ścieków,
7)uchwalanie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
8)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Związku,
9)podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni,
10)określanie warunków przystępowania do Związku i występowania z niego,
11)wybór i odwoływanie członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej,
12)określanie wysokości maksymalnej kwoty zaciągania przez Związek kredytów i pożyczek,
13)podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Związku nowych członków oraz w sprawach o wykluczeniu bądź wystąpieniu członków ze Związku,
14)uchwalanie regulaminu organizacyjnego Związku,
15)podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku a wynikających z obowiązujących przepisów.
§ 12
Zgromadzenie wybiera na czas kadencji ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcę.
§ 13
1.Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W razie przeszkody posiedzenia zwołuje zastępca Przewodniczącego.
2.Posiedzenie może być także zwołane na wniosek Zarządu bądź co najmniej ¼ przedstawicieli Zgromadzenia.
3.O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być zawiadomieni co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.
§ 14
Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym Zgromadzeniu.
§ 15
Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje najstarszy wiekiem przedstawiciel.
§ 16
Obrady Zgromadzenia są jawne. Obrady Zgromadzenia prowadzone są z wyłączeniem jawności, gdy przewidują to przepisy ustawy.
§ 17
Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych i zastrzeżonych ustawą.
§ 18
Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 19
Zarząd Związku składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 20
1.Członkowie Zarządu Związku wybierani są na okres kadencji rad gmin – członków Związku przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2.Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków.
3.Dopuszczany jest wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu Związku należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz innych organów Związku, w szczególności do zakresu działalności Zarządu należą:
1)zarządzanie majątkiem Związku,
2)bieżące kierowanie działalnością Związku,
3)sporządzanie projektu budżetu Związku, składanie Zgromadzeniu sprawozdań z jego wykonania,
4)składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku,
5)kierownie aparatem administracyjnym Związku,
6)wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
7)reprezentowanie Związku wobec innych podmiotów,
8)sprawowanie funkcji Zgromadzenia Wspólników ”Wodociągów Wiejskich” Spółki z o. o. w Łomży stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 22
Przewodniczący Zarządu Związku jest kierownikiem biura administracyjnego Związku, wykonującym uprawnienia kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
§ 23
Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Związku.
§ 24
Zarząd rozstrzyga sprawy w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 25
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku i składa się z 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie.
2.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz pracownicy Związku.
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
§ 26
Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Związku, wykonanie budżetu oraz dokonuje innych kontroli działalności Związku zleconych przez Zgromadzenie a sposób dokonania kontroli określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

CZĘŚĆ III
Majątek i gospodarka finansowa Związku
§ 27
1.Majątek Związku stanowią:
a) skomunalizowany na rzecz Związku decyzją Wojewody Łomżyńskiego majątek po byłym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych i Wodnych w Łomży,
b) nabyte składniki majątkowe,
c) roczne składki członkowskie, które może ucwalić Zgromadzenie, określając ich wysokość.
2.Gminy, inne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne mogą przekazywać na własność Związku nieruchomości i inne przedmioty majątkowe oraz kwoty pieniężne.

§ 28
Związek Międzygminny prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet uchwalany na okres roku kalendarzowego.
§ 29
Dochodami związku są:
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku,
2) wpływy ze sprzedaży części majątku Związku,
3) dotacje, darowizny i zapisy,
4) inne wpływy pieniężne bądź rzeczowe.
§ 30
Dochody Związku są przeznaczone na prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 ust.1 i ust.3 i na utrzymanie Związku.
§ 31
Jeżeli dochody własne Związku nie pokryją w roku budżetowym wydatków, niedobór pokrywają członkowie Związku w częściach równych.
§ 32
1.Zarząd Związku ustala projekt rocznego budżetu, który jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Związku.
2.Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie do 31 marca roku budżetowego.
3.Projekt budżetu winien być przesłany przedstawicielom przynajmniej na 10 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.
§ 33
Zarząd Związku obowiązany jest złożyć Zgromadzeniu Związku informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 34
1.Urządzenia, obiekty i majątek Związku służą do realizacji zadań statutowych Związku i członków Związku.
2.Obiekty i urządzenia Związku są równo dostępne dla wszystkich członków Związku.
3.Obiekty i urządzenia Związku mogą być wykorzystane do świadczenia odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów.
§ 35
Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem a członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku.

CZĘŚĆ IV
Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku

§ 36
1.Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
2.Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic.
§ 37
1.Przyjęcie nowego członka do Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia, na wniosek zainteresowanej gminy.
2.Zgromadzenie może uzależnić wstąpienie do Związku od spełnienia przez zainteresowaną gminę określonych przez nie warunków.
3.Przyjęcie nowego członka następuje po podjęciu przez radę zainteresowanej gminy uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego statutu.
4.Przyjęcie nowego członka Związku wymaga dokonania zmian w Statucie w zakresie dotyczącym uczestników Związku.
§ 38
Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1.wystąpienia członka ze Związku,
2.wykluczenia członka ze Związku,
3.likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającego za sobą zniesienie gminy.
§ 39
1.Członek Związku powinien oznajmić poprzez uchwałę Rady Gminy zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku budżetowego-kalendarzowego. Okres ten może zostać skrócony za zgodą Zgromadzenia, z tym, że całkowite rozliczenie finansowe następuje na koniec okresu bużetowego.
2.Zgromadzenie Związku może uzależnić wystąpienie członka ze Związku w proponowanym przez niego terminie po spełnieniu przez tego członka określonych warunków w zakresie rozliczenia finansowego i rzeczowego.
3.W przypadku wystąpienia członka ze Związku wniesiony przez niego majątek w postaci obiektów i urządzeń zostaje mu zwrócony na koniec roku kalendarzowego po rozliczeniu finansowym, o ile nie pozostaje to w kolizji z zobowiązaniami Związku. W przypadku takiej kolizji majątek zostanie zwrócony członkowi po wywiązaniu się przez Związek z tych zobowiązań.
§ 40
1.Związek może usunąć członka tylko w razie:
1/ udowodnienia działania na szkodę Związku,
2/ nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku, mimo pisemnego wezwania go do wykonania zobowiązań w określonym terminie,
3/ niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień Statutu.
2.Zamiar wykluczenia członka ze Związku należy oznajmić członkowi treścią uchwały Zgromadzenia najpóźniej na 30 dni przed dniem zamierzonego wykluczenia
3.Uchwałę o wykluczeniu członka ze Związku podejmuje Zgromadzenie..
4.Rozliczenie z wykluczonym członkiem następuje stosownie do § 39.
§ 41
Występującemu i wykluczonemu ze Związku członkowi należy zwrócić składniki majątkowe stosownie do porozumienia, które w tym przedmiocie zawarte zostanie pomiędzy Zarządem Związku i wójtem. Przy zwrocie składników majątkowych uwzględnia się wartość wzajemnych świadczeń Związku i gminy.


§ 42
Na podstawie uchwał rad gmin conajmniej 75% członków Związku o likwidacji Związku, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postanowieniu Związku w stan likwidacji.
§ 43
1.W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o postanowieniu Związku w stan likwidacji, Zgromadzenie powołuje likwidatora i określa jego zadania.
2.Powołany likwidator ustala plan likwidacji.
3.W związku z likwidacją Związku majątek w postaci obiektów budowlanych i urządzeń zostanie członkom Związku zwrócony w naturze wraz z nakładami poczynionymi na tym majątku przez Związek, po uregulowaniu zobowiązań Związku przez członka, związanych z tym majątkiem.
CZĘŚĆ V
Postanowienia końcowe
§ 44
Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
§ 45
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 46
Z dniem ogłoszenia niniejszego Statutu w dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego traci moc Statut Związku Komunalnego pod nazwą: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego Nr 1 z dnia 26 stycznia 1996r. pod poz. 7.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 571 razy