BIP Gminy Zbójna

NR XVII/91/09

z dnia: 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok
UCHWAŁA NR XVII/91/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r, Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r, Nr 19, poz. 100 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10 774,00 zł,
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1 424,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9 350,00 zł,
4) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 19 168 088 ,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 22 523 820,00 zł.
§ 2. Załącznik nr 2 i 2a do uchwały nr XVI/85/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/85/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 530 razy