BIP Gminy Zbójna

NR XVII/93/09

z dnia: 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
U C H W A Ł A NR XVII/93/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420./ oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101 /.po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Zbójna, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Prtzebieg dróg o których mowa w § 1 uwidocznionych na mapie ewidencji gruntów, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1 następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Jan Gawrych

ZałącznikNr 1 do uchwały NrXVII/93/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 kwietnia 2009 r.WYKAZ DRÓG O ZNACZENIU LOKALNYM NA TERENIE GMINY ZBÓJNA ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH


TEREN WSI ZBÓJNA:

1) Zbójna I od drogi Zbójna II przy rowie C działka nr 1288, 1293, 1296, 1297/2 o pow. 1,22 ha = 2,03 km
2) Zbójna II od gruntów wsi Popiołki do gruntów Lasów Państwowych przy rowie D działka nr 1278, 1277/2 o pow. 0,73 ha = 1,21 km
3) Zbójna III od drogi gminnej 104470B do posiadłości Suchy Borek działka nr 1303, 1304 o pow. 0,69 ha = 1,38 km
4) Zbójna IV od drogi gminnej 104470B do drogi Zbójna I działka nr 1290 o pow. 0,46 ha = 0,92 km
5) Zbójna V od grobli do posiadłości Pana Serafina działka nr 1387 o pow. 0,43 ha = 0,86 km
6) Ulica Tartaczna – działka nr 1320, 1327/2, 1327/1 o pow. 1,72 ha = 1,91 km
7) Ulica Kwiatowa – działka nr 1331 o pow. 0,21 ha = 0,23 km
8) Ulica Mleczarska – działka nr 1335, 1333 o pow. 0,77 ha = 0,85 km
9) Ulica Sadowa – działka nr 1347/2, 1314, 1215 o pow. 1,59 ha = 2,65 km
10) Ulica Mostkowa – działka nr 1338, 1336 o pow. 0,38 ha = 0,42 km
11) Ulica Łąkowa – działka nr 1320 o pow. 1,31 ha = 2,18 km
12) Ulica Krótka – działka nr 1343, 1344 o pow. 0.21 ha = 0,42 km
13) Ulica Nowa – działka nr 745/16 o pow. 0,26 = 0,21 km
14) Ulica Kol.Dukat – działka nr 1349, 1329, 1348 o pow. 1,90ha = 3,16 km
15) Zbójna VI od drowi woj. 645 do Kol. Dukat działka nr 1350 o pow. 0,37 ha = 0,61 km
16) Ulica Kol. Dziedzice – działka nr 1375 o pow. 0,65 ha = 0,72 km
17) Ulica Zagórze – działka nr 1373, 1371 o pow. 0,77 ha = 1,28 km
18) Ulica Kościelna – działka nr 1366 o pow. 1366 o pow. 0,36 ha = 0,60 km
19) Ulica Kol.Czarny Kąt – działka nr 1360, 1359, 1353 o pow. 1,92 ha = 3,20 km
20) Zbójna VII od drogi pow. 1907B do Kol Czarny Kąt działka nr 1363 o pow. 0,88 ha = 1,46 km
21) Zbójna VIII od drogi pow. 1907B do posesji Pana Chilińskiego działki nr 1362, 1354, 1355 o pow. 1,39 ha = 2,32 km
22) Zbójna IX od ulicy Sadowej do ulicy Łąkowej działka nr 1317 o pow. 0,40 ha = 0,66 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 18,62 ha = 29,28 km
TEREN WSI DĘBNIKI:

1) Dębniki I od drogi pow. 1889B do drogi Dębniki XI działka nr 141 o pow. 0,32 ha = 0,53 km
2) Dębniki II od drogi Dębniki V do drogi Dębniki XI działka nr 123 o pow. 0,33 ha = 0,55 km
3) Dębniki III od drogi Dębniki V do drogi Dębniki XII działka nr 104 o pow. 0,38 ha = 0,63 km
4) Dębniki IV od drogi Dębniki III do drogi Dębniki I działka nr 121, 122, 406, 405 o pow. 0,35 ha = 0,58 km
5) Dębniki V od drogi pow. 1889B do drogi Dębniki IIII działka nr 178, 98 o pow. 0,43 ha = 0,35 km
6) Dębniki VI od drogi woj. 645 do gruntów gm. Nowogród działka nr 265 o pow. 1,48 ha = 1,64 km
7) Dębniki VII od drogi woj. 645 do drogi gminnej 104461B działka nr 412, 409 o pow. 0,99 ha = 1.65 km
8) Dębniki VIII od drogi woj. 645 do posiadłości Pana Kijka działka nr 424, 208 o pow. 0,29 ha = 0,48 km
9) Dębniki IX od drogi gminnej 104461B do posiadłości Pana Kani działka nr 315 o pow. 0,62 ha = 1,10 km
10)Dębniki X od drogi Dębniki IX do gruntów wspólnoty działka nr 296 o pow. 0,64 ha = 0,91 km
11)Dębniki XI od drogi woj. 645 do wsi Poredy działka nr 101 o pow. 0,40 ha = 0,57 km
12)Dębniki XII od drogi Dębniki XI do Małego Lasu działka nr 86, 25 o pow. 1,75 ha = 2,50 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 7,98 ha = 11,49 km

TEREN WSI JURKI:

1) Jurki I od drogi pow.1893B do gruntów Lasów Państwowych działka nr 135 o pow. 0,202 ha = 0,22 km
2) Jurki II od drogi Jurki I do drogi Jurki V działka nr 136, 146 o pow. 0,678 ha = 0,67 km
3) Jurki III od drogi Jurki II do rzeki Pisa działka nr 149, 132 o pow. 0,392 ha = 0,65 km
4) Jurki IV od drogi pow.1893B do posiadłości Pana Serwatki działka nr 148 o pow. 0,201 ha = 0,35 km
5) Jurki V od posiadłości Pana Serwatki do Zdrembiska działka nr 147, 151, 152 o pow. 0,818 ha = 1,36 km
6) Jurki VI od gruntów wsi Morgowniki do wsi Dobry Las działka nr 130, 137, 138, 141 o pow. 0,944 ha = 1,61 km
7) Jurki VII od drogi Jurki II do drogi Jurki VI działka nr 131 o pow. 0,557 ha = 0,79 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 3,792 ha = 5,65 km

TEREN WSI DOBRY LAS:

1) Dobry Las I od gruntów wsi Poredy do posiadłości Pana Krzynówka przy drodze pow. 1889B działka nr 939, 942, 945, 951, 884 o pow. 3,149 ha = 5,24 km
2) Dobry Las II od drogi pow. 1889B do posiadłości Pana Konikiewicza działka nr 894 o pow. 0,270 ha = 0,45 km
3) Dobry Las III od drogi pow. 1889B do rzeki Pisa działka nr 895 o pow. 0,187 ha = 0,20 km
4) Doby Las IV od drogi pow. 4889B do posiadłości Pana Sendrowskiego działka nr 896 o pow. 0,128 ha = 0,21 km
5) Dobry Las V od drogi pow. 1889B do posiadłości Pana Pliszki działka nr 899 o pow. 0,136 ha = 0,22 km
6) Dobry Las VI od drogi pow. 1891B do posesji Pana Sadowskiego działka nr 924 o pow. 0,124 ha = 0,20 km
7) Dobry Las VII od drogi gminnej 104473B do posiadłości Pana Piaścika działka nr 925 o pow. 0,06 ha = 0,10 km
8) Dobry Las VIII od drogi gminnej 104473B do rzeki Pisa działka nr 926 o pow. 0,214 ha = 0,35 km
9) Dobry Las IX od drogi gminnej 104473B do posiadłosci Pana Kożliczaka działka nr 928 o pow. 0,066 ha =0,11 km
10) Dobry Las X od drogi gminnej 104473B do posiadłości „Gałki” działka nr 929 o pow. 0,302 ha = 0,60 km
11) Dobry Las XI od drogi gminnej 104473B do Jazowej Góry działki nr 930 o pow. 0,689 ha = 1,14 km
12) Dobry Las XII od mostu na rzece Pisa do gruntów wsi Piasutno Żel. działka nr 914, 920, 910, 917 o pow. 1,158 ha = 1,93 km
13) Dobry Las XIII od drogi gminnej 104476B do posiadłości Pana Serafina działka nr 968 o pow. 0,264 ha = 0,53 km
14) Dobry Las XIV od drogi gminnej 104476B do dzielnicy Plony działka nr 970, 972 o pow. 0,389 ha = 0,65 km
15) Dobry Las XV od drowi pow. 1889B do drogi Dobrylas XVI działka nr 974 o pow. 0,648 ha = 1,08 km
16) Dobry Las XVI od drogi pow. 1889B do gruntów Lasów Panstwowych działka nr 987, 958, 960 o pow. 0,649 ha = 0,93 km
17) Dobry Las XVII od drogi pow. 1889B do gruntów wsi Jurki działka nr 749, 982 o pow. 0,943 ha = 1,35 km
18) Dobry Las XVIII od drogi pow. 1889B do posiadłości Pana Karwowskiego działka nr 990 o pow. 0,184 ha = 0,30 km
19) Dobry Las XIX od drogi pow. 1889B do starej żwirowni działka nr 993 o pow. 0,478 ha = 0,80 km
20) Dobry Las XX od drogi gminnej 104473B do drogi Dobrylas XIX działka nr 837 o pow. 0,465 ha = 0,77 km
21) Dobry Las XXI od drogi gminnej 104473B do starej żwirowni działka nr 995, 996 o pow. 0,406 ha = 0,67 km
22) Od drogi pow. 1889B - Mały Las Dębniki – działka nr 983 o pow. 0,527 ha = 0,88 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 11,436 ha = 18,71 km

TEREN WSI PIASUTNO ŻELAZNE

1) Piasutno Żelazne I od drogi Piasutno Żel.-Gietki do posiadłości Pana Plony działka nr 173, 175 o pow. 0,68 ha = 1,15 km
2) Piasutno Żelazne II od drogi Piasutno Żel. I do drogi pow. 1891B działka nr 177 o pow. 0,29 ha = 0,58 km
3) Piasutno Żelazne III od drogi Piasutno Żel. – Gietki do drogi Piasutno Żel. IV działka nr 304, 181 o pow. 0,65 ha = 1,10 km
4) Piasutno Żelazne IV od drogi Piasutno Żel. – Gietki do drogi gruntów Lasów Państwowych działka nr 184, 185 o pow. 1,14 ha = 2,20 km
5) Piasutno Żelazne V od drogi pow. 1891B do gruntów wsi Dobry Las działka nr 165 o pow. 0,29 ha = 0,48 km
6) Piasutno Żelazne VI od drogi pow. 1891B do gruntów wsi Dobry Las działka nr 163 o pow. 0,23 ha = 0,40 km
7) Piasutno Żelazne VII od drogi pow. 1891B do posiadłości Pana Dudy działka nr 192 o pow. 0,20 ha = 0,34 km
8) Piasutno Żelazne-Gietki – działka nr 171, 180, 187 o pow. 2,10 ha = 2,45 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 5,58 ha = 8,70 km
TEREN WSI POREDY:

1) Poredy I od drogi pow.1889B do wsi Popiołki działka nr 115, 95, 93 o pow. 1,66 ha = 1,66km
2) Poredy II od drogo pow. 1889B do posiadłości Pana Gietka działka nr 94, 90 o pow. 1,02 ha = 1,70 km
3) Poredy III od drogi pow. 1889B do posiadłości Pana Nerowskiego działka nr 86 o pow. 0,43 ha = 0,70 km
4) Poredy IV od drogi pow. 1889B do terenów letniskowych działka nr 99, 103 o pow. 0,58 ha = 0,97 km
5) Poredy V od drogi pow. 1889B do gruntów wsi Dobry Las działka nr 105 o pow. 0,38 ha = 0,76 km.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 4,07 ha = 5,79 km

TEREN WSI SIWIKI:

1) Siwiki I od drogi pow. 1889B do drogi Siwiki II działka nr 160, 161 o pow. 0,245 ha = 0,40 km
2) Siwiki II od drogi pow. 1889B do drogi gminnej 104477B działka nr 162, 163, 165 o pow. 1,439 ha = 1,60 km
3) Siwiki III od drogi pow. 1889B do posiadłosci Pani Getek działka nr 147, 148 o pow. 1,110 ha = 1,40 km
4) Siwiki IV od drogi Siwiki III do posiadłości Pana Banacha działka nr 146, 179 o pow. 0,781 ha = 0,87 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 3,575 ha = 4,27 km


TERE WSI BIENDUSZKA

1) Bienduszka I od wsi Stanisławowo do wsi Gąski działka nr 55 o pow. 0,902 ha = 1,50 km
2) Bienduszka II od drogi gminnej 104464B do drogi Bienduszka I działka nr 56 o pow. 0,322 ha = 0,53 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 1,224 ha = 2,03 km

TEREN WSI RUDA OSOWIECKA

1) Ruda Osowiecka I od drogi pow. 1907B do wsi Bienduszka działka nr 110, 103 o pow. 0,29 ha = 0,21 km
2) Ruda Osowiecka II od drogi pow. 1907B do gruntów wsi Osowiec działka nr 6 o pow. 0,19 ha = 0,38 km
3) Ruda Osowiecka III od drogi pow. 1907B do wsi Pianki działka nr 22 o pow. 1.95 ha = 1,62 km
4) Ruda Osowiecka IV od drogi pow. 1907B do gruntów wsi Pianki działka nr 54, 67, 80 o pow. 0,75 ha = 1,10 km
5) Ruda Osowiecka V od drogi Ruda Osow. IV do drogi Ruda Osow. VI działka nr 60 o pow. 0,60 ha = 0,85 km
6) Ruda Osowiecka VI od gruntów wsi Gontarze do gruntów wsi Pianki działka nr 70 o pow. 0,30 ha = 0,50 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 4,08 ha = 4,66 km

TEREN WSI GONTARZE

1) Gontarze I od drogi Gontarze II do gruntów wsi Ruda Osow. działka nr 199 o pow. 0,513 ha = 0,85 km
2) Gontarze II od drogi gminnej 104463B do gruntów wsi Rybaki działka nr 196/2 o pow. 0,556 ha = 0,92 km
3) Gontarze III od drogi gminnej 104463B do rzeki Narew działka nr 203 o pow.. 0,418 ha = 1,00 km
4) Gontarze IV od drogi gminnej 104463B do rzeki Leniwka działka nr 205, 206 o pow. 0,741 ha = 1,23 ha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 2,228 ha = 4,00 km

TEREN WSI STANISŁAWOWO

1) Stanisławowo I od drogi gminnej 104464B do wsi Bienduszka działka nr 82/1 o pow. 0,433 ha = 0,48 km
2) Stanisławowo II od drowi pow.1907B do posiadłości Pana Szymczyka działka nr 83 o pow. 0,683 ha = 1,13 km
3) Stanisławowo III od drogi gminnej 104464B do rzeki Szkwa działka nr 84, 85 o pow. 0,345 ha = 0,57 km
4) Stanisławowo IV od drogi gminnej 104463B do posiadłości Pana Parzycha działka nr 211 o pow. 0,347 ha = 0,57 km
5) Stanisławowo V od drogi pow. 1907B do rzeki Narew działka nr 214, 215 o pow. 1,656 ha = 2,76 km
6) Stanisławowo VI od drogi pow. 1907B do rzeki Szkwa działka nr 217 o pow. 0,614 ha = 1,00 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 4,078 ha = 6,51 km

TEREN WSI LASKI:

1) Laski I od drogi pow. 1906B do gruntów Lasów Państwowych działka nr 359, 358 o pow. 1,089 ha = 1,81 km
2) Laski II od drogi pow. 1906B do gruntów wsi Wyk działka nr 356, 357 o pow. 1,065 ha = 1,77km
3) Laski III od drogi pow. 1906B – ŚW Jana do gruntów Lasów Państwowych działka nr 354, 355 o pow. 1,131 ha = 1,88 km
4) Laski IV od drogi Laski III do gruntów wsi Wyk działka nr 352, 353 o pow. 0,987 ha = 1,64 km
5) Laski V od drogi gminnej 104478B do drogi Laski II działka nr 348, 349, 350, 351 1,070 ha = 1,78 km
6) Laski VI od drogi gminnej 104478B do wsi Wyk działka nr 346 o pow. 0,281 ha = 0,47 km
7) Laski VII od drogi pow.1906B do drogi gminnej 104478B działka nr 367 o pow. 0,534 ha = 0,89 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 6,157 ha = 10,24 kmTEREN WSI PIANKI:

1) Pianki I od drogi gminnej 104461B do wsi Zbójna działka nr 431 o pow. 0,617 ha = 1,00 km
2) Pianki II od drogi Pianki IV do posiadłości Pana Korwka – działka nr 426 o pow. 0,726 ha = 1,20 km
3) Pianki III od drogi Pianki IV do posiadłości Pana Ciaka działka nr 422 o pow. 0,439 ha = 0,73 km
4) Pianki IV od drogi pow. 1908B do rzeki Narew działka nr 418 o pow. 1,181 ha = 1,96 km
5) Pianki V od drogi Pianki IV do gruntów wsi Czartoria działka nr 480, 413, 414 o pow. = 1,091 ha = 1,80 km
6) Pianki VI od drogi pow. 1908B posiadłości Pana Pianki działka nr 424 o pow. 0,156 ha = 0,26 km
7) Pianki VII od drogi pow. 1908B do wsi Ruda Osowiecka działka nr 441 o pow. 0,942 ha = 1,00 km
8) Pianki VIII od drogi powiatowej 1908B do drogi gminnej 104474B działka nr 434, 435, 436 o pow. 0,971 ha = 1,94 km
9) Pianki IX od drogi pow. 1908B do posiadłości Pana Gudelskiego działka nr 415 o pow. 0,363 ha = 0,60 km
10) Pianki X od drogi Pianki IX do starorzecza Zacharz działka nr 447, 446 o pow. 1,452 ha = 2,42 km
11) Pianki XI od drogi Pianki X do posiadłości Pana Bastka działka nr 454 o pow. 0,333 ha = 0,55 km
12) Pianki XII od drogi Pianki X do posiadłości Pana Domańskiego działka nr 451 o pow. 0,877 ha = 1,46 km
13) Pianki XIII od drogi Pianki XII do gruntów wsi Ruda Osowiecka działka nr 452 o pow. 0,121 ha = 0,20 km
14) Pianki XIV od drog Pianki X do gruntów wsi Gontarze działka nr 445 o pow. 0,168 ha = 0,28 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 9,437 ha = 15,40 km

TEREN WSI OSOWIEC:

1) Osowiec I od drogi pow. 1907B do posiadłości Pana Pianki działka nr 210 o pow. 0,240 ha = 0,40 km
2) Osowiec II od drogi Osowiec I do posiadłości Pana Pastprczyka i gruntów wsi Ruda Osowiecka działka nr 201, 200 o pow. 1,088 ha = 1,80 km
3) Osowiec III od drogi gminnej 104465B do drogi gminnej 104466B działka nr 218 o pow. 0,524 ha = 0,88 km
4) Osowiec IV od drogi gminnej nr 104466B do drogi Osowiec V działka nr 203/1, 203/2 o pow. 0,513 ha = 0,85 km
5) Osowiec V od drogi gminnej 104465B do drogi pow. 1907B działka nr 205, 204/1, 204/2, 208/3 o pow. 1,320 ha = 2,20 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 3,685 ha = 6,13 km

TEREN WSI WYK:

1) Wyk I od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Prusaczyka, działka nr 495 o pow. 0,12 ha – 0,30 km
2) Wyk II od drogi Wyk I do rezerwatu „KANISTON”, działka nr 420 o pow. 0,54 ha – 1,35 km
3) Wyk III od drogi pow. 1905B przy Kanale Kuzie, działka nr 502/1 o pow. 0,70 ha – 1,16 km
4) Wyk IV od drogi pow. 1905B do działki nr 292, działka nr 415/1 o pow. 0,58 ha – 0,96 km
5) Wyk V od drogi pow. 1905B do działki 274, działka nr 468 o pow. 0,31 ha – 0,52 km
6) Wyk VI od drogi gminnej 104479B do działki nr 267, działka nr 414 o pow. 0,59 ha – 0,98 km
7) Wyk VII od drogi gminnej 104479B do działki 235/3, działka nr 467 o pow. 0,42 ha – 0,70 km
8) Wyk VIII od drogi pow.1905B do posiadłości Pana Brzeziaka, działka nr 396/1 o pow. 1,10 ha – 1,83 km
9) Wyk IX od drogi Wyk VIII do Lasów Państwowych, działka nr 398 o pow. 0,26 ha – 0,43 km
10) Wyk X od drogi Wyk VIII do działki nr 79, działka nr 395/1 o pow. 0,30 ha – 0,50 km
11) Wyk XI od drogi Wyk VIII do posiadłości Pana Gawrycha, działka nr 399 o pow. 0,21 ha – 0,35 km
12) Wyk XII od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Bandzula, działka nr 478, 391/1 o pow. 0,73 ha – 1,25 km
13) Wyk XIII od drogi Wyk XII do gruntów wsi Czarnia, działka nr 390 o pow. 0,36 ha – 0,75 km
14) Wyk XIV od drogi Wyk XIII do posiadłości Pani Olbryś, działka nr 461 o pow. 0,09 ha – 0,22 km
15) Wyk XV od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Plony, działka nr 408 o pow. 0,64 ha – 1,10 km
16) Wyk XVI od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Gąski, działka nr 406/1 o pow. 0,67 ha – 1,2 km
17) Wyk XVII od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Bacławskiego, działka nr 409/1 o pow. 0,85 ha – 1,42 km
18) Wyk XVIII od drogi pow. 1905B do posiadłości Pana Polkowskiego działka nr 432 o pow. 0,24 ha – 0,40 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 8,710 ha = 15,42 km

TEREN WSI POPIOŁKI:

1) Popiołki I od drogi woj. 645 do wsi Gawrychy działka nr 265 o pow. 0,640 ha – 1,07 km
2) Popiołki II od drogi Gawrychy I do drogi Gawrychy III działka nr 263 o pow. 0,444 ha – 0,74 km
3) Popiołki III od drogi woj. 645 do posiadłości Pani Osowskiej działka nr 262 o pow. 0,438 ha – 0,73 km
4) Popiołki IV od drogi woj. 645 do drogi Popiołki IX działka nr 271/1, 271/2, 285 o pow. 0,627 ha – 0,90 km
5) Popiołki V od drogi gminnej 104468B do wsi Kuzie działka nr 260 o pow. 0,429 ha – 0,71 km
6) Popiołki VI od drogi gminnej 104468B do drogi gminnej 104477B działka nr 276, 278 o pow. 1,072 ha – 1,34 km
7) Popiołki VII od drogi Popiołki VI do L.P. Nadleśnictwa Nowogród działka nr 279 o pow. 0,351 ha – 0,43 km
8) Popiołki VIII od drogi gminnej 104477B do wsi Poredy działka nr 281, 291 o pow. 1,003 ha – 1,67 km
9) Popiołki IX od drogo Popiołki VIII do wsi Gawrychy działka nr 284/2, 287, 383/2, 292 o pow. 1,442 ha – 2,40 km
10) Popiołki X od drogi Popiołki do Uroczyska Łokieć działka nr 268/4, 289/2 o pow. 0,869 ha – 1,45 km
11) Popiołki XI od drogi Popiołki VII do Uroczyska Łokieć działka nr 293, 294 o pow. 0,436 ha – 0,72 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 7,751 ha = 12,16 km
TEREN WSI GAWRYCHY:

1) Gawrychy I od posiadłości Pana Zadrogi Kazimierza do posiadłości Pana Bajny Jana działka 246 o pow. 1,12 ha – 1,80 km
2) Gawrychy II od drogi woj. 645 do posiadłości Pani Jabłońskiej Marii działka nr 244, 245 o pow. 2,18 ha – 2,40 km
3) Gawrychy III od drogi Gawrychy II, posiadłości Pana Bączka Jana do posiadłości Pana Nadolnego Tadeusza działka nr 239, 241 o pow. 0,450 ha – 0,75 km
4) Gawrychy IV od drogi woj 645 do drogi Gawrychy III działka nr 240 o pow. 0,350 ha – 0,70 km
5) Gawrychy V od drogi Gawrychy II do wsi Popiołki działka nr 236 o pow. 0,390 ha – 0,65 km
6) Gawrychy VI od drogi Gawrychy V do wsi Wyk działka nr 235, 234, 232 o pow. 1,180 ha – 1,96 km
7) Gawrychy VII od drowi woj. 645 do Uroczyska Łokieć działka nr 396 o pow. 0,120 ha – 0,20 km
8) Gawrychy VIII od drogi gminnej 104470B do Uroczyska Łokiec działka nr 395 o pow. 1,160 ha – 1,90 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA RAZEM = 6,950 ha = 10,36 km

TEREN WSI KUZIE:

1) Kuzie I Brzeziny od drogi woj. 645 do Popiołk, działka nr 547 o pow. 0,67 ha – 1,10 km
2) Kuzie II Brzeziny od posiadłości Pana Piaścika Stanisława do posiadłości Pana Mielnicmiego Tadeusza, działka nr 563, 561 o pow. 0,72 ha – 1,20 km
3) Kuzie III Brzeziny od drogi woj. 645 do posiadłości Pani Piatek Marianny działka nr 571, 572 o pow. 0,13 ha – 0,12 km
4) Kuzie IV Niengosz od drogi woj. 645 do posiadłości Pana Kozickiego Lecha ,działka nr 551, 552, 553 o pow. 1,32 ha – 2,20 km
5) Kuzie V Niengosz od drogi woj. 645 do posiadłości Pana Dziczka Janusza, działka nr 579, 548, 549 o pow. 0,70 ha – 1,10 km
6) Kuzie VI Stara Wieś od drogi pow. 1905B do wsi Baba, działka nr 537 o pow. 0,40 ha – 0,50 km
7) Kuzie VII od drogi Kuzie VI do drogi Kuzie XI działka nr 536, 512, 513, 516 o pow. 1,09 ha – 1,80 km
8) Kuzie VIII Podwycze od drogi woj. 645 do drogi pow. 1905B, działka nr 542, 532, 533, 531, 528, 527 o pow. 2,51 ha – 3,10 km
9) Kuzie IX Podwycze od drowi woj. 645 do drogo pow. 1905B działka nr 546, 541, 526, 525 o pow. 1,18 ha – 1,96 km
10) Kuzie X Mostkowa Góra od drogi pow. 1905B do wsi Czarnia działka nr 519, 511 o pow. 0,97 ha – 1,60 km
11) Kuzie XI Podwycza od drowi pow. 1905B do gruntów wsi Czarnia działka nr 518, 515 o pow. 1,13 ha – 1,9 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POWIERZCHNIA RAZEM = 10,82 ha = 16,58 km

OGÓLEM NA TERENIE GMINY = 120,173 ha = 187,38 km
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 663 razy