BIP Gminy Zbójna

NR XVII/92/09

z dnia: 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap
UCHWAŁA NR XVII/92/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 10, art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:
§ 1. Akceptuje się treść Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Łomża a Gminą Zbójna dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.
§ 2. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik do uchwały Nr XVII/92/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Porozumienie

dotyczące współfinansowania wspólnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap

zawarte w dniu …………2009 r pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14 reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Łomża - Jerzego Brzezińskiego
a

1. Gminą Jedwabne z siedzibą 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3
reprezentowaną przez
Burmistrza - Krzysztofa Moenke

2. Gminą Nowogród z siedzibą 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41
reprezentowaną przez
Burmistrza - Józefa Piątek

3. Gminą Łomża z siedzibą 18-400 Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1
reprezentowaną przez
Wójta - Jacka Albina Nowakowskiego

4. Gminą Miastkowo z siedzibą 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32
reprezentowaną przez
Wójta - Lidię Małgorzatę Grzejka

5. Gminą Piątnica z siedzibą 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowa 53
reprezentowaną przez
Wójta - Edwarda Ładę

6. Gminą Przytuły z siedzibą 18-423 Przytuły, ul. Supska 10
reprezentowaną przez
Wójta - Krzysztofa Jana Polkowskiego

7. Gminą Śniadowo z siedzibą 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
reprezentowaną przez
Wójta - Andrzeja Zarembę

8. Gminą Wizna z siedzibą 18-430 Wizna, Pl. Raginisa 25
reprezentowaną przez
Wójta - Zbigniewa Sokołowskiego

9. Gminą Zbójna z siedzibą 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 62
reprezentowaną przez
Wójta - Zenona Białobrzeskiego

10. Gminą Mały Płock z siedzibą 18-516 Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15
reprezentowaną przez
Wójta - Józefa Dymerskiego

11. Gminą Grabowo z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Sikorskiego 1
reprezentowaną przez
Wójta - Józefa Wiszowaty

12. Gminą Kolno z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
reprezentowaną przez
Wójta - Tadeusza Klama

13. Gminą Stawiski z siedzibą 18-520 Stawiski, Pl. Wolności 13/15
reprezentowaną przez
Burmistrza - Marka Waszkiewicza

14. Gminą Turośl z siedzibą 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49
reprezentowaną przez
Wójta - Piotra Niedbałę

15. Miastem Kolno z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
reprezentowanym przez
Burmistrza - Andrzeja Duda

16. Gminą Szczuczyn z siedzibą 19-230 Szczuczyn, Plac Tysiąclecia 23
reprezentowaną przez
Burmistrza - Waldemara Szczesnego§ 1

1. Przedmiot porozumienia:
Przedmiotem porozumienia są wspólne działania zmierzające do realizacji i współfinansowania projektu pod nazwą: „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” – zwanego w dalszej części porozumienia Projektem zgłoszonego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

2. Zakres rzeczowy inwestycji:
Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład którego wchodzić będą następujące obiekty:
- 2 kwatery składowania odpadów,
- kwatera do składowania odpadów zawierających azbest,
- zbiornik odcieków składowiskowych,
- plac przetwarzania odpadów budowlanych,
- pryzmowa kompostownia odpadów,
- plac przygotowania kompostu,
- przepompownia odcieków składowiskowych,
- 2 wagi samochodowe,
- zbiorników wód deszczowych dla celów p.poż,
- wiaty czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
- wiaty na surowce wtórne,
- sortownia odpadów komunalnych,
- plac przejmowania odpadów wielkogabarytowych,
- zbiornik bezodpływowy,
- budynek socjalno-administracyjny,
- parking i wewnętrzna infrastruktura drogowa.
Ponadto w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zakupione zostaną następujące maszyny i urządzenia:
- linia technologiczna sortownii odpadów,
- środki transportu,
- wyposażenie składowiska,
- wyposażenie i urządzenia peryferyjne składowiska,
- wyposażenie magazynu odpadów,
- sprzęt i urządzenia kompostowania odpadów,
- sprzęt i urządzenia kompostowania pryzmów,
- sektor przerobu odpadów budowlanych,
- sprzęt i urządzenia – rozbudowa,
- wagi samochodowe.

3. Termin realizacji inwestycji :
07.2008 – 06.2011

§ 2

1. Zakres współfinansowania projektu określonego w § 1 obejmuje koszty ponoszone na etapie wdrażania i realizacji projektu związane z bezpośrednią realizacją projektu (wg wniosku o współfinansowanie z POI i Ś):

 planowany koszt całkowity projektu 37 596 272,27 zł w tym koszty obsługi inwestycyjnej, zarządzania projektem i promocja,
 planowane współfinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 17 841 498,9 zł,
 oraz koszty poza projektowe związane z przygotowaniem inwestycji (np. dokumentacji technicznej) 210 328 zł.

2. Udział stron określony na etapie sporządzenia wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Ostateczny udział finansowy zostanie zweryfikowany po zakończeniu realizacji projektu wg rzeczywistych kosztów wynikające z różnicy pomiędzy dofinansowaniem z UE, a rzeczywistymi kosztami inwestycji (co zostanie wprowadzone aneksem do porozumienia).
4. Zastrzega się możliwość aktualizacji udziałów gmin w współfinansowaniu projektu
w przypadku istotnych różnic w kosztach wynikających z kontraktów z wykonawcami robót oraz zmiany struktury współfinansujących.
§ 3

1. Każda ze stron finansuje wymienione w § 2 koszty przynależne swojemu zakresowi i zarezerwuje je swoim w budżecie gminy. Udział poszczególnych gmin w realizacji projektu, przeznaczonej do wspólnego wykorzystania został ustalony w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców zamieszkujących teren danej gminy.

2. Harmonogram płatności ustala się wg planowanego harmonogramu realizacji inwestycji ustalając :

I rata w wysokości 60 % udziału gminy płatna do 30.04.2010 r.
II rata w wysokości 40 % udziału gminy płatna do 30.04.2011 r.

Płatne na konto Urzędu Miasta Łomża Nr 11 1060 0076 0000 3210 0015 5285
Wysokość rat zawiera załącznik Nr 1 do porozumienia.

3. W przypadku zwłoki w przekazywaniu środków będą naliczane ustawowe odsetki. Przedłużenie terminu wpłat o kwartał może spowodować wykluczenie gminy z systemu.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, ze właścicielem obiektów zrealizowanych w ramach projektu będzie Miasto Łomża jako beneficjent projektu współfinansowanego z POIiŚ.
2. Zarządzającym wybudowanym majątkiem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Łomży.
3. Ewentualna zmiana struktury własności majątku zrealizowanego w ramach projektu może być rozważana najwcześniej po 5 latach od zakończenia projektu.
4. Strony porozumienia ustalają, że miejscem przekazania odpadów z terenu gmin objętych systemem będzie Zakład Gospodarowania Odpadami zlokalizowany na terenie Gminy Miastkowo.§ 5

1. Powołuje się zespół do koordynacji systemu składający się z przedstawicieli
z poszczególnych gmin w osobach Burmistrzów i Wójtów poszczególnych gmin oraz Prezydenta Miasta i Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ZB w Łomży.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do koordynacji Projektu i podejmowania decyzji w zakresie zlecania i zawierania zobowiązań finansowych związanych z projektem informując Gminy o wysokości tych zobowiązań.

§ 6

Strony zgodnie ustalają , że wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień porozumienia , będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu , strony przekażą sprawę właściwemu sądowi w Łomży.


§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

Porozumienia sporządzono w 34 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Miasto Łomża Miasto/Gmina/Miasto i Gmina1………………………………………2…………………………………………


.
3………………………………………4………………………………………5…………………………………………


.
6…………………………………………7………………………………………8…………………………………………9………………………………………


….
10………………………………………


...
11………………………………………
.


12………………………………………..


13………………………………………..14……………………………………….15………………………………………..


.
16………………………………………..

.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 578 razy