BIP Gminy Zbójna

UCHWŁA NR XV/83/09

z dnia: 12 lutego 2009r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
UCHWŁA NR XV/83/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art.229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uznaje się skargę Pani Grażyny Dziekońskiej za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała niniejsza stanowi odpowiedź na skargę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 13:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 467 razy