BIP Gminy Zbójna

X/ 51 /04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 marca 2004 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zbójna – 2004”.
Na podstawie art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143/ uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych “Zbójna – 2004” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:45
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 669 razy