BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIV/73/08

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2009.
UCHWAŁA NR XIV/73/08
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 18 619 180,00 zł, w tym:
- bieżące 10 896 386,00 zł,
- majątkowe 7 722 794,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 974 912,00zł, z tego:
- wydatki bieżące 10 490 367,00 zł, załącznikiem w tym:
wynagrodzenia 4 371 744,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń 830 338,00 zł,
dotacje 543 165,00 zł,
wydatki na obsługę długu 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 11 484 545,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 797 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 355 732,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3 355 732,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 344 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 86 937,00 zł,
2) celową w wysokości - 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
§ 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.


2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 25 334,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. 1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 509.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 7 500,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 8. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3 000,00 zł,
2) wydatki - 14 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. 1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 355 732,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 344 268,00 zł.
§ 10. 1.Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Jan GawrychZałączniknr 1 do uchwały
nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Plan dochodów budżetu gminy Zbójna na 2009 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 279 961,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 528 537,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 528 537,00
01038 Rozwój obszarów wiejskich 750 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 000,00
01095 Pozostała działalność 1 424,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 424,00
020 Leśnictwo 3 156,00
02001 Gospodarka leśna 3 156,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 156,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 30 000,00
15095 Pozostała działalność 30 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
600 Transport i łączność 460 468,00
60016 Drogi publiczne gminne 460 468,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 460 468,00
630 Turystyka 450 000,00
63095 Pozostała działalność 450 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 450 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 916 161,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 916 161,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 163,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 766 511,00
0830 Wpływy z usług 68 487,00
720 Informatyka 74 023,00
72095 Pozostała działalność 74 023,00
6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 023,00
750 Administracja publiczna 66 729,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63 370,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 370,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 359,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 087,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 272,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 714,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 714,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 714,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 354 956,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 488 795,00
0310 Podatek od nieruchomości 299 855,00
0320 Podatek rolny 100,00
0330 Podatek leśny 188 212,00
0340 Podatek od środków transportowych 628,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 287 822,00
0310 Podatek od nieruchomości 161 000,00
0320 Podatek rolny 45 632,00
0330 Podatek leśny 37 799,00
0340 Podatek od środków transportowych 12 162,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 420,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 88,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 28 812,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 909,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 334,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25 334,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 536 705,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 532 705,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00
758 Różne rozliczenia 6 906 854,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 315 197,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 315 197,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 314 378,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 314 378,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 276 279,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 276 279,00
801 Oświata i wychowanie 1 686 205,00
80101 Szkoły podstawowe 1 361 880,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 410,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 360 070,00
80110 Gimnazja 303 372,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 187,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 303 185,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 953,00
0830 Wpływy z usług 10 953,00
80195 Pozostała działalność 10 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 000,00
852 Pomoc społeczna 2 389 525,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 582 006,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 580 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 464 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 361 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 018,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 18,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 916,00
0830 Wpływy z usług 1 916,00
85295 Pozostała działalność 239 585,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 144,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 000,00
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 152 441,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 428,00
90002 Gospodarka odpadami 140,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 140,00
90095 Pozostała działalność 288,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 84,00
0830 Wpływy z usług 204,00

Razem: 18 619 180,00


Załącznik Nr 2 do uchwały
nr XIV/73/08 RadyGminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan wydatków budżetu gminy Zbójna na 2009 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 176 984,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 188 220,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 528 537,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 629 683,00
01030 Izby rolnicze 914,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 914,00
01038 Rozwój obszarów wiejskich 977 500,00
2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 500,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00
01095 Pozostała działalność 10 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50,00
020 Leśnictwo 100,00
02001 Gospodarka leśna 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 30 000,00
15095 Pozostała działalność 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
600 Transport i łączność 3 318 255,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 318 255,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 253,00
4270 Zakup usług remontowych 158 838,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 805,00
4410 Podróże służbowe krajowe 427,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 087 932,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00
630 Turystyka 600 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 665,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 335,00
63095 Pozostała działalność 580 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 107 965,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 965,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 920,00
4260 Zakup energii 5 284,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 106,00
4430 Różne opłaty i składki 480,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 375,00
70095 Pozostała działalność 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
720 Informatyka 87 086,00
72095 Pozostała działalność 87 086,00
6638 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 023,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 063,00
750 Administracja publiczna 1 499 828,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 252,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 406,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 118,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 167,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 680,00
4410 Podróże służbowe krajowe 929,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 098,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 882,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 264,00
4300 Zakup usług pozostałych 309,00
4410 Podróże służbowe krajowe 309,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 378 142,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 824,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 880 124,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 521,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 416,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 164,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 873,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 441,00
4260 Zakup energii 13 377,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 624,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 274,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 081,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 807,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16 876,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 21 660,00
4430 Różne opłaty i składki 1 595,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 613,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 818,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 219,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 528,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 657,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 804,00
2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 526,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 363,00
4410 Podróże służbowe krajowe 309,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 206,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 714,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 714,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 607,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 572,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 87 572,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 892,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 136,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 787,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 242,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 685,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 547,00
4260 Zakup energii 5 506,00
4270 Zakup usług remontowych 2 573,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 309,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 043,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 145,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 029,00
4430 Różne opłaty i składki 5 454,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 402,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 422,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00
4810 Rezerwy 11 000,00
75495 Pozostała działalność 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 050,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 14 050,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 633,00
757 Obsługa długu publicznego 150 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 150 000,00
758 Różne rozliczenia 180 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00
4810 Rezerwy 180 000,00
801 Oświata i wychowanie 6 910 329,00
80101 Szkoły podstawowe 4 249 240,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 063,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 638 794,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 488,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 648,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 45 871,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 963,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 291 147,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 126,00
4260 Zakup energii 32 157,00
4270 Zakup usług remontowych 1 060,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 844,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 715,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 338,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 7 667,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 630,00
4430 Różne opłaty i składki 3 930,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 650,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 550,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 990,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 070,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 739,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 379 611,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 483,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 002,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 767,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 901,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 515,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 830,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 206,00
4260 Zakup energii 113,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 542,00
4410 Podróże służbowe krajowe 309,00
4430 Różne opłaty i składki 309,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 282,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 52,00
80110 Gimnazja 1 642 543,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 390,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765 758,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 939,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 896,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 189,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 204,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 515,00
4260 Zakup energii 10 805,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 029,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 866,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 309,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 235,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 573,00
4430 Różne opłaty i składki 982,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 408,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 824,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 974,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 958,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303 185,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 504,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 325 710,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 379,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 470,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 264,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 099,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 081,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 444,00
4270 Zakup usług remontowych 3 911,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 309,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 329,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 039,00
4430 Różne opłaty i składki 3 394,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 888,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 103,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 132,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 668,00
80148 Stołówki szkolne 266 775,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 320,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 396,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 574,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 806,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 729,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 398,00
4220 Zakup środków żywności 107 552,00
4260 Zakup energii 4 116,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 515,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 232,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 828,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 309,00
80195 Pozostała działalność 32 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 519,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 131,00
851 Ochrona zdrowia 53 910,00
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 910,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 371,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 835,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 855,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 919,00
4260 Zakup energii 175,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 864,00

4410 Podróże służbowe krajowe 206,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 468,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 309,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 309,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 206,00
85195 Pozostała działalność 20 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
852 Pomoc społeczna 2 586 845,00
85202 Domy pomocy społecznej 7 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 588 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 532 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 474 000,00
3110 Świadczenia społeczne 474 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 39 392,00
3110 Świadczenia społeczne 39 392,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 169 272,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 070,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 765,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 027,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 403,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 161,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 595,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 300,00
4430 Różne opłaty i składki 206,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 888,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 715,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 582,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 740,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
85295 Pozostała działalność 292 441,00
3110 Świadczenia społeczne 130 000,00
4303 Zakup usług pozostałych 152 441,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 696,00
85401 Świetlice szkolne 22 696,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 875,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 020,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 308,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 647,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 264,00
4300 Zakup usług pozostałych 669,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 349,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 309,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 555,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 030,00
90002 Gospodarka odpadami 459,00
4300 Zakup usług pozostałych 459,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 29 362,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 980,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 737,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 629,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 63,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 494,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 425,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 441,00
4410 Podróże służbowe krajowe 40,00
4430 Różne opłaty i składki 9 982,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 468,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 77 826,00
4260 Zakup energii 52 840,00
4270 Zakup usług remontowych 24 986,00
90095 Pozostała działalność 78 383,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 876,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 847,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 905,00
4260 Zakup energii 412,00
4270 Zakup usług remontowych 872,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 927,00
4300 Zakup usług pozostałych 581,00
4410 Podróże służbowe krajowe 515,00
4430 Różne opłaty i składki 824,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 934,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 996,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 396 996,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 307 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 635,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 540,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 809,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
92116 Biblioteki 202 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 202 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 350 552,00
92601 Obiekty sportowe 334 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00
92695 Pozostała działalność 16 552,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 284,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 057,00
4410 Podróże służbowe krajowe 211,00

Razem: 21 974 912,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Łączne koszty zadania Poniesione nakłady do końca
2008 roku Finansowanie w latach
2009 2010 2011

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
6590.224,20
73.784,20
3258.220,00
3258.220,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Rozdz. 01010
- §6050
- §6059
- §6058 6590.224,20
45.659,20

1017.491,00
5527.074,00 73.784,20
45.659,20
28.125,00
3258.220,00


494.683,00
2763.537,00 3258.220,00


494.683,00
2763.537,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
900.000,00
0
900.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej RPO Rozdz. 01010
§6059
§6058
900.000,00
135.000,00
765.000,00

0 900.000,00
135.000,00
765.000,00

3.
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobrylas, Zbójna i Kuzie Dz.010 1.950.000,00 0,00 975.000,00 975.000,00
- 1.Wybudowanie ciągów pieszych i parkingów, wykonanie zejść do przystani wodnej w Dobrymlesie
- -środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038

§6059
§6058
650.000,00

150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00

75.000,00
250.000,00 325.000,00

75.000,00
250.000,00
2.Centrum parkowe
- - środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038

§6059
§6058 650.000,00

150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00

75.000,00
250.000,00 325.000,00

75.000,00
250.000,00
3.Centrum kulturalno-rekreacyjne
- - środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038
§6059
§6058 650.000,00
150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00
75.000,00
250.000,00 325.000,00
75.000,00
250.000,00

4. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200.000,00
0
900.000,00
500.000,00
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6059
§6058 2200.000,00
1000 000,00
1200.000,00 0 900.000,00
900.000,00
0,00 500.000,00
50.000,00
450.000,00 500 000,00
50.000,00
450000,00
5. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 937.332,00 16.396,00
920.936,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 6001
§6050
§6050 937.332,00
476 864,00
460 468,00 16.396,00
16.396,00
0,00 920.936,00
460 468,00
460 468,00
6. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1193.056,60 26.062,00 1 166 996,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 60016
§6050
1193.058,00
1 193 058,00 26.062,00
26.062,00 1166996,00
1166996,00

7.
Przebudowa drogi
Popiołki-Gawrychy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600 1100.000,00
5.200,00
130.000,00
964.800,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
§6059
§6058
1100.000,00
5200,00
269.800,00
825.000,00 5.200,00
5200,00 130.000,00

130.000,00 964.800,00

139.800,00
825.000,00

8. Przebudowa drogi gminnej
Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I) Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II)
Źródła finansowania
Dz. 600 3.549.685,00
57.000,00 0,00
1746.343,00

1746.342,00

w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050

§6050 3.549.685,00
1.803.343,00

1.746.342,00 57.000,00
57.000,00 0,00 1746.343,00
1746.343,00

1746.342,00


1746.342,00


9. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500.000,00
0
0
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 6059
§ 6058

§ 6059 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00 0 0 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00

10. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
580.000,00
1220.000,00
1200 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 6059
§ 6058

§ 6059
3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00 0 580.000,00
130.000,00
450.000,00
1220.000,00
70.000,00
900.000,00

250.000,00 1200 000,00
50 000,00
900 000,00

250 000,00
11.

Modernizacja budynków komunalnych
Źródła finasowania ogółem Dz. 700 544.989,00 0 0 0 544.989,00
Dom Nauczyciela w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005

§ 6059
§ 6058 284.254,00

42.638,00
241.616,00
0 0 0 284.254,00

42.638,00
241.616,00

Dom Nauczyciela w Kuziach
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§ 6059
§ 6058 179.085,00
26.863,00
152.222,00 0 0 0 179.085,00
26.863,00
152.222,00
Budynek Przedszkola w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6059

§ 6058 81.650,00
12.248,00

69.402,00 0 0 0 81.650,00
12.248,00

69.402,00

12

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa- lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” Dz.720 358 064,00 87 086,00 177 313,00 93 665,00
W tym;
środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- IV Oś RPO WP
Rozdz.72095
§ 6639
§ 6638 358 064,00
53 710,00
304 354,00 0,00 87 086,00
13 063,00
74 023,00 177 313,00
26 597,00
150 716,00 93 665,00
14 050,00
79 615,00

13.Termomodernizacja budynków szkół
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 2063.198,86 135.702,24 1927.498,00 0
w tym:
1) Szkoła Podstawowa w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101
§6050
§6059

§6058

424.644,47
54.556,06
48.480,36

321.608,05

54.556,06
54.556,06 370.089,00
0
48.481,00

321.608,00
0

2) Szkoła Podstawowa w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101

§6050
§6059

§6058 855.241,17

39 028,06
116.481,97

699.731,14

39.028,06

39 028,06 816.213,00
0
116.482,00

699.731,00
0
3) Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80101

§6050
§6059

§6058 412.809,71

21.303,06
52776,00
338.730,65 21.303,06

21.303,06 391.507,00

52776,00
338.731,00 0
4) Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80110
§6050
§6059
§6058
370 503,51
20.815,06
46.503,27
303.185,18 20.815,06
20.815,06 349.689,00
0
46.504,00
303.185,00
0
14. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400.000,00

0

20.000,00

180.000,00

200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 6059
§ 6058
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 180.000,00
30.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000,00
150.000,00
15. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania
Dz. 921
2200000,00
0
20.000,00
520 000,00
850.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 6059
§ 6058

§ 6059
2200.000,00
200 000,00
1650.000,00

350.000,00 0 20.000,00
20.000,00 520000,00
20 000,00
400.000,00

100.000,00 850000,00
100 000,00
600.000,00

150.000,00
16.


- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150 000,00 90 190,96 59 809,00 0,00 0,00
w tym:
- - środki własne z budżetu gminy 92109
§ 6050 150 000,00
150 000,00 90 190,96
90 190,96 59 809,00
59 809,00 0,00 0,00
17. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
650.013,78
50.013,78
0
0
30.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92601
§ 6050
§ 6059
§ 6058
§ 6059
650.013,78
50.013,78
50 000,00
450.000,00
100.000,00
50.013,78
50.013,78
0,00
0,00
0,00 0 0 30.000,00

30.000,00
0,00
0,00

- O g ó ł e m
- w tym środki własne 27 928 498,96
6 392 158,65 454 349,18
454 349,18 10,945 545,00
4 019 262,00 10 041.676,00
2 877 423,00 5 164 996,00
375 799,00


Załączniknr 3a do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU


L.p.

Nazwa zadania i źródła
finansowania

Klasyfikacja budżetowa

Łączne koszty zadania
Poniesione nakłady do końca 2008 roku Środki wynikające z planów na 2009 rok ogółem
Rok rozpoczęcia inwestycji
Planowane zakończenie inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010
6590.224,20
73.784,20
3 258 220,00 2005 2010 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
PROW Rozdz. 01010
§6050
§6059

§6058
6590.224,20
45.659,20
1017.491,00

5527.074,00 73.784,20
45.659,20
28.125,00
3 258.220,00

494.683,00

2 763 537,00
2.
Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010 30 000,00 0,00 30 000,00 2009 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
Rozdz. 01010
§6050
30 000,00
30 000,00 0,00 30 000,00
30 000,00\3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 010
900.000,00
0
900.000,00 2009 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej RPO
Rozdz. 01010
§6059
§6058

900.000,00
135.000,00
765.000,00

0 900.000,00
135.000,00
765 000,004.
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobrylas, Zbójna i Kuzie
Dz.010 1.950.000,00 0,00 975.000,00 2009 2010 Urząd Gminy Zbójna
- 1.Wybudowanie ciągów pieszych i parkingów, wykonanie zejść do przystani wodnej w Dobrymlesie
- -środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038

§6059
§6058
650.000,00

150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00

75.000,00
250 000,00

2.Centrum parkowe w Zbójnej
- - środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038

§6059
§6058 650.000,00

150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00

75.000,00
250 000,00
3.Centrum kulturalno-rekreacyjne w Kuziach
- - środki własne
- - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01038

§6059
§6058 650.000,00

150.000,00
500.000,00 0,00 325.000,00

75.000,00
250 000,00

5. Zakup gruntów
Źródła finansowania ogółem Dział 150 30.000,00 0 30 000,00 2009 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 15095
§6050 30.000,00
30.000,00 0
0 30 000,00
30 000,00
6. Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1100.000,00 5200,00 130.000,00 2008 2010 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
§6059
§6058
1100.000,00
5200,00
269.800,00
825.000,00 5.200,00
5.200,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00

7. Przebudowa drogi gminnej
Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I) Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II)
Źródła finansowania ogółem Dział 600 3.549.685,00
57.000,00
0,00 2008 2010 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050
§6050 3.549.685,00
1.803.343,00
1.746.342,00 57.000,00
57.000,00 0,00
0,00
0,008. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 600 2200.000,00 0 900 000,00 2008 2012 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 60016
§6059
§6058
2200.000,00
1 000 000,00
1 200 000,00 0 900.000,00
900.000,00
0,00
9.


Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 937.332,00 16.396,00

920 936,00

2006
2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 6001
§6050
§6050 937.332,00
476 864,00
460 468,00 16.396,00
16.396,00
0,00 920 936,00
460 468,00
460 468,00


10.


Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1193.056,60 26.062,00 1 166 996,00
2006
2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
Rozdz. 60016
§6050

1193.056,60
1193.056,60 26.062,00
26.062,00 1 166 996,00
1 166 996,00
11.


Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
580.000,00
2007
2010
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§6059
§6058

§6059
3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00
0 580 000,00
130.000,00
450 000,00
0,00
12. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa- lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” Dz.720 358 064,00 87 086,00 2009 2011 Urząd Gminy Zbójna
W tym;
środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- IV Oś RPO WP
Rozdz.72095
§ 6639
§ 6638 358 064,00
53 710,00
304 354,00 0,00 87 086,00
13 063,00
74 023,00

13.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie
Źródła finasowania ogółem Dz. 750 175.212,65 145.212,65 30 000,00 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz.75023
§6050 175.212,65
175.212,65 145.212,65
145.212,65 30 000,00
30 000,00

14. Termomodernizacja budynków szkół
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 2063.198,86 135.702,24 1 927 498,00 2006 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
1)Szkoła Podstawowa w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101

§6050
§6059
§6058

424.644,47

54.556,06
48.480,36
321.608,05

54.556,06

54.556,06
370 089,00
0
48.481,00
321 608,00
2006 2009
2) Szkoła Podstawowa w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101
§6050
§6059

§6058
855.241,17
39028,06
116.481,97

699.731,14
39.028,06
39028,06 816 213,00
0
116.482,00
699 731,00 2006 2009
3)Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80101
§6050
§6059

§6058 412.809,71
21.303,06
52776,00
338.730,65 21.303,06
21.303,06 391 507,00
0,00
52.776,00
338.731,00 2006 2009
4) Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80110
§6050
§6059
§6058 370 503,51
20.815,06
46.503,27
303.185,18 20.815,06
20.815,06 349 689,00
0
46.504,00
303 185,00
2006 2009
15.Remont budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 126.166,05 51.166,05 105 000,00
w tym:
1) Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
Rozdz. 80101

§6050
26.166,05

26.166,05

21.166,05

21 166,05
5.000,00

5.000,00
2004
2009
Szkoła Podstawowa w Zbójnej
5)Budowa ogrodzenia budynku Gimnazjum
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 80110

§6050 35.000,00

35.000,00 30.000,00

30 000,00 35000,00

35 000,00 2008 2009 Gimnazjum w Zbójnej
6)Utwardzenie placu Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy Rozdz.80110
§6050 65.000,00
65.000,00 0,00 65.000,00
65.000,00 2009 2009 Gimnazjum w Zbójnej

16.- Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie (Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbójnej)
Dz.851
400.000,00
0
20.000,00
2009
2011 Urząd Gminy Zbójna

W tym:
- środki własne z budżetu gminy
- - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.85195
§6059
§6058
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 2009 2011
17. Zakup sprzętu sportowego do siłowni Dz.852 10 000,00 0,00 10 000,00 2008 2009 Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy Rozdz.85295
§6060 10000,00
10 000,00 0,00 10000,00
10 000,00
18. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200.000,00 0
20.000,00

2007
2012
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 92109
§6059
§6058

§6059
2200.000,00
200.000,00
1650.000,00

350.000,00
Załącznik3 0 20.000,00
20.000,00
19. - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150.000,00 90.190,96 59.809,00 2007 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- - środki własne z budżetu gminy 92109
§ 6050 150.000,00
150.000,00 90.190,96
90.190,96 59.809,00
59.809,00
20. Obiekty sportowe Dz. 926 1.000.000,00 0,00 334.000,00 2009 2009 Urząd Gminy Zbójna
Boisko „ORLIK 2012”
- środki własne gminy
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- środki budżetu państwa Rozdz.92601
§6050
§6050
§6050 1.000.000,00
334.000,00
333.000,00
333.000,00 0,00
334.000,00
334.000,00
0,00
0,00
OGÓŁEM 2 756 4 874,58 600 714,10 11484545,00
w tym śr.własne.b.g.4558262,00Załączniknr 4 do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf) Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7) w tym: Planowane wydatki
Środki
z budżetu krajowego Środki
z budżetu UE 2009 r.
Wydatki razem (9+13) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Wydatki majątkowe razem: 24 279 720 4 918 867 17 272 923 8 797 803 2 331 988 2331988 0 0 7837243 #ADR! #ADR! 6465815
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Działanie: Podstawowe usługi dla ludności.
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej
Razem wydatki: 6 516 440 989 366 5 527 074 3 258 220 494 683 494 683 0 2 763 537 0 0 0 2 763 537
z tego: 2009 r. 010 3 258 220 494 683 2 763 537 3 258 220 494 683 494 683 0 2 763 537 0 0 0 2 763 537
2010 r. 01010 3 258 220 494 683 2 763 537 0 0 0 0 0
2011 r. 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Działanie: Podstawowe usługi dla ludności.
Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Razem wydatki: 010 900.000 135.000 765.000 900.000 135.000 135.000 0 0 765.000 0 0 0 765.000
z tego: 2009 r. 01010 900.000 135.000 765.000 900.000 135.000 135.000 0 0 765.000 0 0 0 765.000
2010 r. 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet: Oś 4. LEADER
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Nazwa projektu: Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobrylas, Zbójna i Kuzie
Razem wydatki: 10 1.950.000 450 000 1 500 000 975 000 225 000 225 000 750 000 750 000
z tego: 2009 r. 1038 975.000 225 000 750 000 975 000 225 000 225 000 750 000 750 000
2010 r. 605 975.000 225 000 750 000
2011 r. 0

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa II. Rozwój ninfrastruktury transportowej.
Działanie: Działanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.
Nazwa projektu: Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy
Razem wydatki: 600 1 094 800 269 800 825 000 130 000 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 0
z tego: 2009 r. 60016 130.000 130.000 0 130 000 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0
2010 r. 605 964.800 139.800 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
Nazwa projektu: Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna.
Razem wydatki: 600 2.200.000 1000000 1 200 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0
z tego: 2009 r. 60016 250.000 900.000 0 900 000 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 605 600.000 50.000 450.000
2011 r. 600.000 50.000 450.000
2012 r. 750 000 0 300 000

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
Nazwa projektu: Rozwój sportu i turystyki: budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych; budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Razem wydatki: 630 3.000.000 750 000 2 250 000 580 000 130 000 130 000 0 0 450 000 450 000
z tego: 2009 r. 63095 580.000 130 000 450 000 580 000 130 000 130 000 450 000 450 000
2010 r. 605 1.220.000 320 000 900 000
2011 r. 1.200.000 300 000 900 000
...............
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
Działanie: Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków szkół
Razem wydatki: 801 1 927 497 264 242 1 663 255 1 927 497 264 242 264 242 1 663 255 1 663 255
z tego: 2009 r. 80101;80110 1 927 497 264 242 1.663.255 1 927 497 264 242 264 242 1.663.255 1.663.255
2010 r. 605
2011 r.
...............
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie: Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
Nazwa projektu: Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie.
Razem wydatki: 851 400.000 100 000 300 000 20 000 20 000 20 000 0
z tego: 2009 r. 85195 20.000 20.000 0 20 000 20 000 20 000 0
2010 r. 605 180.000 30.000 150.000
2011 r. 200.000 50.000 150.000
...............
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie: Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Nazwa projektu: Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK)
Razem wydatki: 921 2.200.000 550 000 1 650 000 20 000 20 000 20 000 0
z tego: 2009 r. 92109 20.000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 0
2010 r. 605 520.000 120 000 400 000
2011 r. 850.000 250 000 600 000
20012 r. 810 000 160000 650 000
10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej.
Działanie: Działanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.
Nazwa projektu: Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
Razem wydatki: 600 500.000 125 000 375.000 0 0 0
z tego: 2009 r. 60016 0 0 0 0 0 0
2010 r. 605 500.000 125 000 375.000
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
............... 0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu: Modernizacja budynków komunalnych
Razem wydatki: 700 544.989 81 749 463 240
z tego: 2009 r. 70005 0 0 0
2010 r. 605 0 0 0
2011 r. 544.989 81 749 463.240
...............
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie: Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
Nazwa projektu: Modernizacja stadionu w Zbójnej
Razem wydatki: 926 600 000 150 000 450 000
z tego: 2009 r. 92601 0 0 0
2010 r. 605 0 0 0
2011 r. 30.000 30 000 0
2012 r. 570 000 120 000 450 000

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne.
Działanie:
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorzadowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne
Razem wydatki: 720 358 064 53 710 304 354 87 086 13 063 13 063 74 023 74 023
z tego: 2009 r. 72095 87 086 13 063 74 023 87 086 13 063 13 063 74 023 74 023
2010 r. 605 177 313 26 597 150 716
2011 r. 93 665 14 050 79 615

...............
...............
Ogółem (1+2) 24 279 720 4 918 867 17 272 923 8 797 803 2 331 988 2331988 0 0 6465815 #ADR! #ADR! 6465815


Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 rPrzychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2009 r.


1 2 3 4
Przychody ogółem: 3 700.000,00
1. Kredyty § 952 3 700.000,00
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 344.268,00
1. Spłaty kredytów § 992 316.668,00
2. Spłaty pożyczek § 992 27600,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
ZałącznikNr 6 do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
dzial rozdzial paragraf Wartość
750 Administracja publiczna 63 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 714,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 714,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 714,00
852 Pomoc społeczna 1 695 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 580 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 580 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 000,00
Razem: 1758714,00
Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2009 rok
dzial rozdzial paragraf Wartość
750 Administracja publiczna 5 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 5 000,00
2350 Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych 5 000,00
852 Pomoc społeczna 2 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00
2350 Zwrot zaliczek alimentacyjnych 2 000,00
Razem: 7000,00
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

dzial rozdzial paragraf Wartość
750 Administracja publiczna 63 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 252,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 406,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 118,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 167,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 680,00
4410 Podróże służbowe krajowe 929,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 098,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 714,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 714,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 607,00
852 Pomoc społeczna 1 695 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 580 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 532 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 000,00
3110 Świadczenia społeczne 103 000,00

Razem: 1758714,00Załączniknr 7 do uchwały
nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych
Dział Rozdział Dotacje
ogółem Wydatki
ogółem
(6+10) z tego:
Wydatki
bieżące w tym: Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje
1 2 4 5 6 7 8 9 10
630 63003 0 16 665 16 665 0 0 16 665 0
Ogółem 16 665 16 665 0 0 16 665 0Załączniknr 8 douchwały
Rady Gminy Zbójna nr XIV/73/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 290.000,00
2 921 82109 2480 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 17.000,00
3 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami 202.000,00
Ogółem 509.000,00Załączniknr 9 do uchwały
nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji
1 2 3 4 5


010 01038 "Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju" 2 500,00
1. 750 75075 "Odkryj Region Podlaski" 5 000,00
Ogółem 7 500,00
Załączniknr 10 do uchwały
Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna
przychodów dnia 30 grudnia 2008 roku
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 11 416,00
II. Przychody Dział 900 3.000,00
1. Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- rozdział 90011 3.000,00
2. Różne przelewy (wpływy z UW tytułem rozliczenia FOŚ) § 2970 3.000,00
III. Wydatki 14 000,00
1. Wydatki bieżące 2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1000,00
Zakup usług pozostałych § 4300 1000,00
2. Wydatki majątkowe 12 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6110 12 000,00
w tym: oczyszczalnie ścieków:przy Skole Pdstawowej w Kuziach
przy Szkole Podstawowej w Dobrymlesie
6 000,00
6 000,00

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III) 416,00Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2010 14:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 557 razy