BIP Gminy Zbójna

X/ 50/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 marca 2004 rou
w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ uchwala się co następuje:
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przystąpienie do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, której podmiotem zgodnie z PKD będzie:
1) (65.2) pozostałe pośrednictwo finansowe,
2) (67.11.Z) zarządzanie rynkiem finansów,
3) (67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfiowana,
4) (74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
5) 65.23.Z) pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfiowane, w tym zwłaszcza udzielanie poręczeń finansowych przedsiębiorcom wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego.
2. Czas trwania spółki nieograniczony.
3. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 750.000 zł.
4. Wartość udziałów Gminy Zbójna w spółce będzie wynosić 11.500 zł i zostanie wniesiona w formie pieniężnej.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do tworzonej spółki oraz wniesienia stosownego udziału.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:45
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 689 razy