BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie: z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie założenia Księgi Rekordów Gminy Zbójna i powołania stałej komisji określającej i dokumentującej rekordy.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Zakłada się Księgę Rekordów Gminy Zbójna, w której prowadzone będą wpisy
udokumentowanych rekordów w różnorodnych dziedzinach, naturalnych
jak i osiągniętych przez ludzi.
2. Założenie Księgi Rekordów Gminy Zbójna powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Kultury w Zbójnej, który jednocześnie nadzoruje prowadzenie wpisów rekordów
i przechowywanie księgi.
3. Miejscem przechowywania Księgi Rekordów Gminy Zbójna jest Gminny Ośrodek
Kultury w Zbójnej ul. Łomżyńska 44.


§ 2
1. Powołuje się Stałą Komisję do spraw rekordów Gminy Zbójna, w skład której wchodzą osoby pełniące następujące funkcje:
1/ Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej – Przewodnicząca Komisji,
2/ Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej - Zastępca Przewodniczącej,
3/ Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Zbójnej - Członek Komisji,
4/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie - Członek Komisji,
5/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuziach - Członek Komisji,
6/ Inspektor Urzędu Gminy Zbójna, który w zakresie
obowiązków ma prowadzenie spraw z zakresu kultury i sportu – Członek Komisji.
2. Przewodnicząca Komisji, w celu określenia rekordu z danej dziedziny, może
uzupełnić skład stałej komisji o osobę będącą ekspertem w tej dziedzinie.
3. Stała komisja, przy pomocy ewentualnych ekspertów, dokumentuje rekordy i dokonuje
wpisów w Księdze Rekordów Gminy Zbójna.

§ 3
1. Prawo zgłaszania zamiaru zdobycia rekordów mają wszyscy mieszkańcy Gminy Zbójna
(zarówno indywidualnie jak i zorganizowani w różnych grupach formalnych
i nieformalnych) w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej,
do Przewodniczącej Komisji.
2. Rekordy mogą być ustanowione wyłącznie na terenie Gminy Zbójna.
2. Przewodnicząca Komisji może organizować ustanowienie rekordów na różnego rodzaju
imprezach kulturalnych i sportowych, powiadamiając mieszkańców z wyprzedzeniem
jednomiesięcznym.


§ 4

Coroczna lista rekordów Gminy Zbójna, stanowiąca swoistego rodzaju promocję, będzie ogłaszana w różnego rodzaju publikatorach, w tym na stronie internetowej Gminy Zbójna.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 wrz 2009 13:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 484 razy