BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIV/75/08

z dnia: 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z znia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w części dotyczącej podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań, przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (D.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 10:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 529 razy