BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIV/72/08

z dnia: 30 grudnia 2008 r
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości będącej własnością komunalną Gminy Zbójna sprzedawanej na cele mieszkaniowe.
Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 15 % bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 97,84 m 2, położonej w Zbójnej przy ul. Łomżyńska 9 m. 1, na działce Nr 1094/4, o powierzchni 0,03 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW. 43999 sprzedawanej na cele mieszkaniowe, w trybie bezprzetargowym dla najemcy budynku mieszkalnego w Zbójnej przy ul. Łomżyńska 9 m. 1 – Michała Chojnowskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 10:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 594 razy