BIP Gminy Zbójna

U C H W A Ł A Nr XIII/65/08

z dnia: 2 grudnia 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy do Lokalnej Grupy Działania- Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1327, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) , oraz art.5 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i z 2008 Nr 98 , poz.634 ) oraz § 2 ust.1,pkt.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz. U Nr 103, poz. 659 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Zbójna do Lokalnej Grupy Działania –
Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca „

§ 2. Do reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania wyznacza się Wójta
Pana Zenona Białobrzeskiego.

§ 3. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie na 2008 r. środki finansowe na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w wysokości 2500,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 10:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 561 razy