BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XII/64/08

z dnia: 30.września 2008r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:
§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 5000 złotych na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
2. Środki finansowe o których mowa w ust, 1 zostaną przekazane w 2009 roku na wspólny rachunek w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Lidera Projektu z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie Projektu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 10:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 556 razy