BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/61/08

z dnia: 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbójna na lata 2008 – 2013”.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, z 2008 r. Nr 70, poz. 416)uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbójna na lata 2008 – 2013” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/90/05 z dnia 6 maja 2005r. Rady Gminy Zbójna w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania prpblemów społecznych Gminy Zbójna na lata 2005 - 2013”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 09:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 547 razy