BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/58/08/08

z dnia: 26 czerwca 2008r.
w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas.

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej Nr 1889B, działka Nr 113.
2. Granice opracowania planu określa załącznik graficzny ( w skali 1 : 5 000 ) do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod zainwestowanie, zgodnie z kierunkami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna, ( zatwierdzonego uchwałą Nr II/12/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002r. ) - rejon rozwoju zabudowy letniskowej.
4. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy letniskowej.
§ 2. Plan sporządzony będzie w skali 1 : 1 000.
§ 3. Zakres ustaleń - zgodnie z art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 09:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 717 razy