BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/56/08

z dnia: 26 czerwca 2008r.
w sprawie: utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku.

Na podstawie art. 64, ust.2 i art. 67, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się związek międzygminny o nazwie Związek Gmin „PISA-NAREW”.

§ 2. W skład Związku Gmin „PISA-NAREW” wchodzą Gminy: Gmina Pisz, Gmina Nowogród, Gmina Zbójna oraz Miasto Ostrołęka.

§ 3. Przyjmuje się Statut Związku Gmin „PISA-NAREW” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 09:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 533 razy