BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie: w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna,
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
i art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369)
oraz § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 1094/4, o powierzchni 0,03 ha położoną we wsi
Zbójna przy ul. Łomżyńska 9/1, stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę
Wieczystą KW 43999 o wartości 187.037,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem
tysięcy trzydzieści siedem złotych ).
2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm. ), ponieważ sprzedaż dotyczy budynku używanego będącego przedmiotem
umowy najmu.
3. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na rzecz najemcy Michała Chojnowskiego, zam. Zbójna,
ul. Łomżyńska 9/1 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, za cenę ustaloną
przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady
Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania,
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 2
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupujący – Michał Chojnowski
zam. Zbójna ul. Łomżyńska 64.

§ 3
Wykonanie zarządzenia i przygotowanie dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 gru 2008 09:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 553 razy