BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR ......../08

z dnia: z dnia ..................2008r.
w sprawie: z dnia ..................2008r.
Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty j / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 / uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Świadczeniami oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna , które nie mieszczą się w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez te oddziały w wymiarze ponad 5 godzin dziennie a wykraczające poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Za świadczenia oddziałów przedszkolnych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla oddziału 8-godzinnego ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł miesięcznie.
2. Opłata określona w ust. 1 obejmuje koszty pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przez dodatkowe 3 godziny dziennie, a w szczególności koszty zatrudnienia wychowawców i opiekunów prowadzących zajęcia.
3. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.
4. Opłatę o której mowa w ust. 1 wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2008 13:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 515 razy