BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR ......../08

z dnia: z dnia ............ 2008r.
w sprawie: w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835, Nr 100, poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 / uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej:
1) za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - ....... zł/godz.,
2) za udział w szkoleniu pożarniczym - ............. zł za/godz.
§ 2. Wykonanie uchwały powieża się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2008 13:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 497 razy