BIP Gminy Zbójna

VIII/ 44/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. / uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 5,00 zł,
2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, łóżka polowego - 10,00 zł,
3) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego – 10,00 zł,
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł.
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.
§ 3. Inkaso opłaty prowadzić będą sołtysi lub inspektor ds. handlu i usług.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 25 % pobranych kwot tej opłaty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2003 rok, zasad poboru oraz terminów płatności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 608 razy