BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR X/55/08

z dnia: 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2008 – 2011
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zbójna na lata 2008-2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Traci moc uchwała Nr XVIII/102/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2005-2010 zmieniona uchwałą Nr IV/23/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 marca 2007 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
Do uchwały Nr X/55/08
Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Zbójna na lata 2008-2011


L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Łączne koszty zadania Poniesione nakłady do końca
2007 roku Finansowanie w latach
2008 2009 2010 2011

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
6590.224,20
45.659,20
42.125,00
6502.440,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- - Rozdz. 01010
- §6050
- § 6059
- § 6058 6590.224,20
45.659,20

1017.491,00
5527.074,00 45.659,20
45.659,20 42.125,00


42.125,00 6502.440,00


975.366,00
5527.074,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525.000,00
0
60.000,00
1525.000,00
1940.000,00w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 6050

3525.000,00
500.000,00
2650.000,00

375.000,00 0 60.000,00
60.000,00 1525.000,00

1350.000,00

175.000,00 1940.000,00
440.000,00
1300.000,00

200.000,00

3.

Przebudowa drogi gminnej Laski-Osowiec
Źródła finansowania ogółem
Dz.600 937.331,22 16.396,00
0,00 920.935,22

w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.60016
§ 6059
§ 6058

937.331,22
16.396,00
322.327,33

598.607,89 16.396,00
16.396,00 0,00 920.935,22

322.327,33

598.607,89

4.

Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Bienduszka
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600 1193.056,60 26.062,00 0,00 1166.994,60
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 6059
§ 6058
1193.056,60
26.062,00
394.174,11
772.820,49 26.062,00
26.062,00 0,00 1166.994,60

394.174,11
772.820,49

5. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200.000,00
0
80.000,00
685.000,00
685.000,00
750.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 905 2200.000,00
550.000,00
1650.000,00 0 80.000,00
80.000,00 685.000,00
235.000,00
450.000,00 685.000,00
235.000,00
450.000,00 750.000,00

750.000,00

6.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania
Dz. 600
1100.000,00
0
25.000,00
1075.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 6050
1100.000,00
275.000,00
825.000,00 0 25.000,00
25.000,00 107.000,00
250.000,00
825.000,00

7. Budowa dróg gminnych:
Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym-Ruda Osowiecka
Źródła finansowania
Dz. 600
1300.000,00
0
35.000,00
1265.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 6050
1300.000,00
225.000,00
975.000,00

100.000,00 0 35.000,00
35.000,00 1265.000,00
190.000,00
975.000,00

100.000,00

8. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania
Dz. 600
800.000,00
0
0
30.000,00
770.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 6050

800.000,00
200.000,00
600.000,00 0 0 30.000,00
30.000,00 770.000,00
170.000,00
600.000,00

9. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania
Dz. 600
500.000,00
0
0
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 6050


§ 6050 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00 0 0 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00

10. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
30.000,00
550.000,00
1220.000,00
1200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605

§ 605 3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00 0 30.000,00
30.000,00 550.000,00
100.000,00
450.000,00
1220.000,00
70.000,00
900.000,00

250.000,00 1200.000,00
50.000,00
900.000,00

250.000,00
11. Modernizacja budynków komunalnych
Źródła finasowania ogółem Dz. 700 544.989,30 0 0 0 544.989,30
Dom Nauczyciela w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 284.254,49

42.638,17
241.616,32
0 0 0 284.254,49

42.638,17
241.616,32

Dom Nauczyciela w Kuziach
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 179.084,56

26.862,68
152.221,88 0 0 0 179.084,56

26.862,68
152.221,88
Budynek Przedszkola w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 81.650,25

12.247,54
69.402,71 0 0 0 81.650,25

12.247,54
69.402,71

12. Remont budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 2075.598,62 118.828,00 0 1956.770,62 0
w tym:
1) Remont budynków Szkoły Podstawowej w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101

§6050
§6059
§6058

427.754,41

49.392,00
56.754,36
321.608,05

49.392,00

49.392,00
0
378.362,41

56.754,36
321.608,05
0
2) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101

§6050
§6059
§6058 857.199,11

33.986,00
123.481,97
699.731,14

33.986,00

33.986,00
0 823.213,11

123.481,97
699.731,14
0
3)Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80101

§6050
§6059
§6058 416.353,65

17.847,00
59776,00
338.730,65 17.847,00

17.847,00
0 398.506,65

59776,00
338.730,65 0
4) Remont budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80110

§6050
§6059
§6058
374291,45

17.603,00
53.503,27
303.185,18 17.603,00

17.603,00
0 356.688,45


53.503,27
303.185,18
0
13. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400.000,00

0

20.000,00

180.000,00

200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 605
§ 605 400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 180.000,00
30.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000,00
150.000,00
14. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania
Dz. 921
2200.000,00
0
20.000,00
520.000,00
850.000,00
810.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 6050
2200.000,00
200.000,00
1650.000,00

350.000,00 0 20.000,00
20.000,00 520.000,00
20.000,00
400.000,00

100.000,00 850.000,00
100.000,00
600.000,00

150.000,00 810.000,00
60.000,00

650.000,00
100.000,00
15. - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150.000,00 20.190,96 70.000,00 59.809,04
w tym:
- środki własne z budżetu gminy


- 92109
§ 6050 150.000,00
150.000,00 20.190,96
20.190,96 70.000,00
70.000,00 59.809,04
59.809,04

16.
Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
650.013,78
50.013,78
0
0
30.000,00
570.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 6050
650.013,78
100.013,78
450.000,00

100.000,00
50.013,78
50.013,78 0 0 30.000,00
30.000,00
570.000,00
20.000,00
450.000,00

100.000,00
- O g ó ł e m 27.166.213,72 277.149,94 382.125,00 16.939.949,48 6.239.989,30 3.330.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW

4.941.215,41
20.749.998,31
1.100.000,00
375.000,00
277.149,94
382.125,00
2.975.192,08
13.536.757,40
250.000,00
175.000,00
1.176.748,39
4.463.240,91
400.000,00
200.000,00

130.000,00
2750.000,00
450.000,00
-


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 13:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 811 razy