BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR X/54/08

z dnia: 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2008 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 150.432,00 zł.
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 85.000,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 685.040,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 619.608,00 zł.
5) Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.984.615,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 10.827.291,00 zł.
§ 2. Załącznik nr 3 i 3a do uchwały nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2008 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr X/54/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 kwietnia 2008 rokuDochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
600 60016 0690 100,00
801 80148 0830 85.000,00 Wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych
852 85295 2023 65.332,00 Dotacja celowa otrzymana
OGÓŁEM 150.432,00

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
854 85401 0830 85.000,00 Wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych
OGÓŁEM 85.000,00


Wydatki zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01010 6059 42.125,00 Budowa sieci wodociągowej
700 70005 4270 533.880,00 Remonty budynków komunalnych
6050 8.100,00 Zakup gruntu pod droge dojazdową we wsi Siwiki
750 75023 6050 30.000,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie
801 80110 6050 5.603,00 Budowa ogrodzenia budynku Gimnazjum w Zbójnej
852 85295 4303 65.332,00 Środki na realizacje programu
OGÓŁEM 685.040,00
Wydatki zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01010 6050 290.000,00
600 60016 6050 329.608,00
OGÓŁEM 619.608,00


ZałącznikNr 3 do uchwały
Nr X/54/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010


L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Łączne koszty zadania Poniesione nakłady do końca
2007 roku Finansowanie w latach
2008 2009 2010

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
6590.224,20
45.659,20
42.125,00
6502.440,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Rozdz. 01010
- §6050
- §6059
- §6058- 6590.224,20
45.659,20

1017.491,00
5527.074,00 45.659,20
45.659,20 42.125,00


42.125,00 6502.440,00


975.366,00
5527.074,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525.000,00
0
60.000,00
1525.000,00
1940.000,00

w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§6050

3525.000,00
500.000,00
2650.000,00

375.000,00 0 60.000,00
60.000,00
1525.000,00

1350.000,00

175.000,00 1940.000,00
440.000,00
1300.000,00

200.000,00

3. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200.000,00
0
80.000,00
685.000,00
685.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050 2200.000,00
550.000,00
1650.000,00 0 80.000,00
80.000,00 685.000,00
235.000,00
450.000,00 685.000,00
235.000,00
450000,00
4. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 937.331,22 16.396,00
0,00 920.935,22
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-EFRR RPO WP Rozdz. 6001
§6050
§6059

§6058
937.331,22
16.396,00
322.327,33

598.607,89 16.396,00
16.396,00 0,00 920.935,22

322.327,33

598.607,89
5. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1193.056,60 26.062,00 0,00 1166.994,60
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-EFRR Rozdz. 60016
§6050
§6059
§6058

1193.056,60
26.062,00
394.174,11
772.820,49 26.062,00
26.062,00 0,00 1166.994,60

394.174,11
772.820,49

6.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
1100.000,00
0
25.000,00
1075.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
1100.000,00
275.000,00
825.000,00 0 25.000,00
25.000,00 1075.000,00
250.000,00
825.000,00

7. Budowa dróg:
Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym-Ruda Osowiecka
Źródła finansowania
Dz. 600
1300.000,00
0
35.000,00
1265.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050

1300.000,00
225.000,00
975.000,00

100.000,00 0 35.000,00
35.000,00 1265.000,00
190.000,00
975.000,00

100.000,00

8. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
800.000,00
0
0
30.000,00
770.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050

800.000,00
200.000,00
600.000,00 0 0 30000,00
30000,00 770.000,00
170.000,00
600.000,00

9. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500.000,00
0
0
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 6050


500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00 0 0 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00

10. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
30.000,00
550.000,00
1220.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§6050

3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00 0 30.000,00
30.000,00 550.000,00
100.000,00
450.000,00
1220.000,00
70.000,00
900.000,00

250.000,00
11.

Modernizacja budynków komunalnych
Źródła finasowania ogółem Dz. 700 544.989,30 0 0 0 544.989,30
Dom Nauczyciela w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 284.254,49

42.638,17
241.616,32
0 0 0 284.254,49

42.638,17
241.616,32

Dom Nauczyciela w Kuziach
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 179.084,56
26.862,68
152.221,88 0 0 0 179.084,56
26.862,68
152.221,88
Budynek Przedszkola w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6050 81.650,25

12.247,54
69.402,71 0 0 0 81.650,25

12.247,54
69.402,71

12.Remont budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 2075.598,62 118.828,00 0 1956.770,62 0
w tym:
1) Remont budynków Szkoły Podstawowej w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101

§6050
§6059
§6058

427.754,41

49.392,00
56.754,36
321.608,05

49.392,00

49.392,00
0
378.362,41

56.754,36
321.608,05
0

2) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101

§6050
§6059
§6058 857.199,11

33.986,00
123.481,97
699.731,14

33.986,00

33.986,00
0 823.213,11

123.481,97
699.731,14
0
3)Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80101

§6050
§6059
§6058 416.353,65

17.847,00
59776,00
338.730,65 17.847,00

17.847,00
0 398.506,65


59776,00
338.730,65 0
4) Remont budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80110

§6050
§6059
§6058
374291,45

17.603,00
53.503,27
303.185,18 17.603,00

17.603,00
0 356.688,45


53.503,27
303.185,18
0
13. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400.000,00

0

20.000,00

180.000,00

200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 6050
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 180.000,00
30.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000,00
150.000,00
14. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania
Dz. 921
2200000,00 0
20.000,00
520000,00
850.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 6050


2200.000,00
200.000,00
1650.000,00

350.000,00 0 20.000,00
20.000,00 520000,00
20000,00
400.000,00

100.000,00 850000,00
100000,00
600.000,00

150.000,00
15.


- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150000,00 20190,96 70000,00 59809,04
w tym:
- środki własne z budżetu gminy


- 92109
§ 6050 150000,00
150000,00 20190,96
20190,96 70000,00
70000,00 59809,04
59809,04
16. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
650.013,78
50.013,78
0
0
30.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 6050650.013,78
100.013,78
450.000,00

100.000,00
50.013,78
50.013,78 0 0 30.000,00
30.000,00

- O g ó ł e m 27.166.213,72 277.149,94 382.125,00 16.936.949,48 6.239.989,30
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW
4941.215,41
20.749.998,31
1100.000,00
375.000,00

277.149,94
382.125,00
2.975.192,08
13.536.757,40
250.000,00
175.000,00
1.176.748,39
4.463.240,91
400.000,00
200.000,00Załącznik Nr 2a do uchwały
Nr X/54/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU


L.p.

Nazwa zadania i źródła
finansowania

Klasyfikacja budżetowa

Łączne koszty zadania
Poniesione nakłady do końca 2007 roku Środki wynikające z planów na 2008 rok ogółem
Rok rozpoczęcia inwestycji
Planowane zakończenie inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010
6590.224,20
45659,20
42125,00 2005 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
PROW Rozdz. 01010
§6050
§6059
§6058

6590.224,20
45.659,20
1017.491,00 5527.074,00 45659,20
45659,20 42125,00

42125,002. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 010 3525.000,00 0 60000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§6050

3525.000,00
500.000,00
2650.000,00

375.000,00 0
0 60000,00
60000,003. Zakup gruntów
Źródła finansowania ogółem Dział 150 30.000,00 0 30000,00 2008 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 15095
§6050 30.000,00
30.000,00 0
0 30000,00
30000,00
4. Przebudowa drogi Gawrychy-Popiołki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1100.000,00 0 25000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
1100.000,00
275.000,00
825.000,00 0
25000,00
25000,00
5. Przebudowa dróg: Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym-Ruda Osowiecka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1300.000,00 0 35000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050


1300.000,00
225.000,00
975.000,00

100.000,00 0 35000,00
35000,006. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 600 2200.000,00 0 80.000,00 2008 2010 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
2200.000,00
550.000,00
1650.000,00 0 80.000,00
80.000,00
7.


Zakup gruntu na drogę dojazdową w wsi Siwiki
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
8.000,00 -
8.000,00
2008
2008 Urząd Gminy Zbójna

-środki własne z budżeyu gminy Rozdz. 60016
§6050

8.000,00

8.000,00 - 8.000,00

8.000,00
8.


Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
30.000,00
2007
2010
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§6050
3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00
0 30.000,00
30.000,00

9.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie
Źródła finasowania ogółem Dz. 750 175.212,65 145.212,65 30000,00 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

Rozdz.75023
§6050
175.212,65
175.212,65 145.212,65

145.212,65 30000,00
30000,00
10. - Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie (Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbójnej)
Dz.851
400.000,00
0
20.000,00
2008
2010 Urząd Gminy Zbójna

W tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Rozdz.85195
§6050
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 2008 2010
11
Remont budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 101.166,05 11.166,05 90.000,00 2004 2008
w tym:
1) Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

Rozdz. 80101

§6050


21.166,05

21.166,05

11.166,05


10.000,00

10.000,00
2004
2008
Szkoła Podstawowa w Zbójnej
5)Budowa ogrodzenia budynku Gimnazjum
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 80110

§6050 30.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 2008 2008 Gimnazjum w Zbójnej
6)Utwardzenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy Rozdz.80101

§6050 50.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00 2008 2008 Szkoła Podstawowa w Zbójnej
12. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200.000,00 0
20.000,00

2007
2011
Urząd Gminy Zbójna
w tym:

- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 92109

§6050


2200.000,00

200.000,00
1650.000,00
350.000,00
Załącznik3 0 20.000,00

20.000,00
13. - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150.000,00 20.190,96 70.000,00 2007 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- 92109
§ 6050 150.000,00
150.000,00 20.190,96
20.190,96 70.000,00
70.000,00
OGÓŁEM 20779.602,90 222.228,86 540.125,00 X
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
540.125,00

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 13:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 673 razy