BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IX/52/08

z dnia: 20 marca 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2008 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodówów o kwotę 373.888,00 zł.
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 79,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 567668,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 193859,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.908183,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 10.750.859,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr IX/52/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 20 marca 2008 rokuDochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
758 75801 2920 231668,00 Subwencja na zadania oświatowe
852 85219 2030 3000,00
921 92109 2708
6298 107692,00
31528,00 Refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację Projektu: „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia…”
OGÓŁEM 373888,00

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
751 75101 2010 79,00 Dotacja na wydatki związane z aktualizacją list wyborców
OGÓŁEM 79,00Wydatki zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
600 60014 6620 230000,00 Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Laski-Gąski na podstawie porozumienia
700 70005 4210 5000,00
756 75647 4300 4502,00
801 80101 4010 98100,00 Sz.Podst.Zbójna-35000,00
Kuzie-35000,00 Dobrylas-28100,00
4110 15882,00 Sz.Podst.Zbójna-6041,00
Kuzie-6041,00 Dobrylas-3800,00
4120 2404,00 Sz.Podst.Zbójna-858,00
Kuzie-858,00 Dobrylas-688,00
801 80110 4010
4110
4120 14540,00
2354,00
356,00
801 80148 3020 1200,00 Sz.Podst.Zbójna-300,00; Kuzie-400,00; Gimnazjum-500,00
4010 60600,00

Sz.Podst.Zbójna-1300,00; Kuzie-15700,00; Gimnazjum-43600,00
4040 9800,00
Sz.Podst.Zbójna-520,00; Kuzie-2880,00; Gimnazjum-6400,00
4110 13400,00
Sz.Podst.Zbójna-950,00; Kuzie-3450,00; Gimnazjum-9000,00
4120 2750,00
Sz.Podst.Zbójna-410,00; Kuzie-840,00; Gimnazjum-1500,00
4210 4000,00
Sz.Podst.Zbójna-800,00; Kuzie-1200,00; Gimnazjum-2000,00
4220 87000,00
Kuzie-28500,00; Gimnazjum-58500,00
4260 4750,00
Sz.Podst.Zbójna-750,00; Kuzie-1500,00; Gimnazjum-2500,00
4280 500,00 Sz.Podst.Zbójna-100,00; Kuzie-150,00; Gimnazjum-250,00
4300 4500,00
Sz.Podst.Zbójna-1000,00; Kuzie-1500,00; Gimnazjum-2000,00
4440 2415,00 Sz.Podst.Kuzie-1000,00; Gimnazjum-1415,00
4530 615,00 Sz.Podst.Kuzie-300,00; Gimnazjum-315,00
852 85219 4010 3000,00
OGÓŁEM 567668,00


Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
751 75101 4170
4110
4120 66,00
11,00
2,00
854 85401 3020 1200,00 Sz.Podst.Zbójna-300,00; Kuzie-400,00; Gimnazjum-500,00
4010 60600,00 Sz.Podst.Zbójna-1300,00; Kuzie-15700,00; Gimnazjum-43600,00
4040 9800,00 Sz.Podst.Zbójna-520,00; Kuzie-2880,00; Gimnazjum-6400,00
4110 13400,00 Sz.Podst.Zbójna-950,00; Kuzie-3450,00; Gimnazjum-9000,00
4120 2750,00 Sz.Podst.Zbójna-410,00; Kuzie-840,00; Gimnazjum-1500,00
4210 4000,00 Sz.Podst.Zbójna-800,00; Kuzie-1200,00; Gimnazjum-2000,00
4220 87000,00 Kuzie-28500,00; Gimnazjum-58500,00
4260 5500,00 Sz.Podst.Zbójna-750,00; Kuzie-1500,00; Gimnazjum-2500,00
4280 500,00 Sz.Podst.Zbójna-100,00; Kuzie-150,00; Gimnazjum-250,00
4300 6000,00 Sz.Podst.Zbójna-1000,00; Kuzie-1500,00; Gimnazjum-2000,00
4440 2415,00 Sz.Podst.Kuzie-1000,00; Gimnazjum-1415,00
4530 615,00 Sz.Podst.Kuzie-300,00; Gimnazjum-315,00
OGÓŁEM 193859,00


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 13:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 775 razy