BIP Gminy Zbójna

UCHWŁA NR IX/51/08

z dnia: 18 marca 2008r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) .) w związku z art.229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uznaje się skargę Pani Grażyny Dziekońskiej za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała niniejsza stanowi odpowiedź na skargę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik Do uchwały Nr IX/51/08 Rady Gminy Zbójna
z dnia 18 marca 2008r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
Po rozpatrzeniu materiałów dotyczących skargi Pani Grażyny Dziekońskiej Rada Gminy Zbójna stwierdza, że działania kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej były zgodne z prawem.
Pani Grażynie Dziekońskiej odmówiono przyznania świadczenia zasiłku celowego na zakup opału Decyzją Nr 8123/32/07 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej z dnia 4 grudnia 2007r. Decyzję tą Pani Grażyna Dziekońska zaskarżyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które utrzymało w mocy powyższą decyzję.
Zarut Pani Grażyny Dziekońskiej zawarty w rozpatrywanej skardze odnośnie przyznania pomocy na zakup leków, Rada Gminy Zbójna uznaje za nie prawdziwy, ponieważ Decyzją Nr 8121/02/08 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej z dnia 6 lutego 2008 roku został przyznany Pani Grażynie Dziekońskiej zasiłek celowy na zakup lekarstw, na podstawie przedłożonych faktur za lekarstwa.
Wobec powyższego Rada Gminy Zbójna uzanała skargę za bezzasadną,

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 13:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 661 razy