BIP Gminy Zbójna

URCHWAŁANR IX/49/08

z dnia: 18 marca 2008r.
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna
Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady korzystania ze stołówek szkolnych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna:
1) korzystanie ze stołówek szkolnych jest odpłatne,
2) z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkół,
3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków przez uczniów ustala sie w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku (wsad do kotła),
4) dzienna stawka opłat, o których mowa w pkt. 3 nie może być wyższa niż 6,00 zł.,
5) wysokość opłat za korzystanie z posiłków przez pracowników szkoły ustala się w wysokości kosztów przygotowania posiłku, w tym również kosztów utrzymania stołówki,
6) opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
7) opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. Rodzic, opiekun prawny ucznia lub inna osoba korzystająca z posiłków zgłasza przed przygotowaniem posiłku w szkole okres niekorzystania z posiłków. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 12:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 683 razy