BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IX/50/08

z dnia: UCHWAŁA NR IX/50/08
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Zbójnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie – ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) uchwala sie, co następuje:
§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej wZbójnej imię Marii Konopnickiej, ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 12:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 707 razy