BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IX/48/08

z dnia: 18 marca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznikdo uchwały Nr IX/48 /08
Rady Gminy Zbójna
z dnia 18 marca 2008 r.
PLAN PRACY RADY GMINY ZBÓJNA NA 2007 ROKLp.

Termin zwołania sesji

Tematy obrad Osoby współpracujące z Wójtem w celu przygotowania materiałów

1.


marzec
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi „Zbójna 2007”.

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwała w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Zbójna na 2008 rok
J. Adamowicz


Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy

Inspektor d/s obsługi rady gminy
3. czerwiec Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok Skarbnik Gminy4. sierpień Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy na I półrocze na 2008 rok.
Skarbnik Gminy
5. listopad Uchwały podatkowe Skarbnik Gminy,
Inspektor ds. podatków i opłat
6. grudzień Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok

Zmiany w budżecie gminy na 20078ok

Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna w 2009 roku Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 12:52
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 662 razy