BIP Gminy Zbójna

NR IX/46/08

z dnia: 18 marca 2008
w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2008”.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2008” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Zbóna Nr IX/46/08
z dnia 18 marca 2008r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
“ZBÓJNA – 2008”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Gminy uznając trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego gminy ustala niniejszy program.
ROZDZIAŁ II
Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
§ 2. Celem diagnozy jest rozpoznanie aktualnego stanu sytuacji w gminie w zaresie problemów alkoholowych i narkomanii /dane za 2007rok/ i podjęcie stosownych działań naprawczych zawartych w niniejszym Programie.
1) analiza występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków :
a) ilość osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły leczenie w 2007 roku –15,
b) ilość osób zażywających narkotyki - 0,
c) liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,
d) ilość dzieci z rodzin /ogółem/, które korzystają z różnych form pomocy /dożywianie/ -501,
2) wartość sprzedanego alkoholu w sklepach na terenie całej gminy /za 2007 rok/ - 1.157.436,60 zł,
3) analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu /za 2007rok/ :
a) ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych – 58,
b) ilość wykroczeń popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 17,
c) ilość przestępstw popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 30,
d) ilość osób przewiezionych do miejsca zamieszkania po spożyciu alkoholu – 8,
e) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty’’ dotyczącej przemocy w rodzinie – 3,
f) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty”, w której sprawcą była osoba nietrzeźwa – 3.


ROZDZIAŁ III
Działania profilaktyczne
§ 3. 1 Celem działań profilaktycznych jest:
1) rozwijanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat narkotyków i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka ,
3) rozumienie przemocy oraz zapobieganie jej występowaniu ,
4) promocja zdrowego stylu życia, bez używek.
§ 4. W zakresie działań profilaktycznych podejmowane będą następujące zadania:
1) udział gminy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,, Zachowaj Trzeżwy Umusł’’,
2) wymiana centralnego ogrzewania w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień ,
3) ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole a prawa i obowiązki ucznia’’ – seminarium warsztatowe dla młodzieży szkolnej ,
4) udział społeczności lokalnej w ,,Programie kształtowania postaw prospołecznych wśród osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową ,
5) dofinansowanie instytucji działajacych na rzecz ludzi z rodzin patologicznych,
6) zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ,
7) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień : poradników pt.,, Profilaktyka uzależnień – narkotyki , alkohol, leki , sterydy’’ oraz filmowego pakietu edukacyjnego - ,, Lekcje przestrogi’’ , do wykorzystania w pracy wychowawczej nauczycieli.
8) zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży osobom w celu leczenia uzależnienia lub uczestnictwa w mitingach oraz spotkaniach z psychoterapeutą,
9) finansowanie i dofinansowanie wycieczek, imprez harytatywnych dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem uzaleznienia od alkoholu i narkotyków.
ROZDZIAŁ IV
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Celem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
1) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu i zażywających narkotyki,
2) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków.
§ 6. Rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowane będą poprzez:
1) podejmowanie przez Pełnomocnika i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia dobrowolnego,
2) podejmowane przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w szczególności poprzez:
a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
b) współpracę z Policją ,
c) współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych ,
5) udzielanie pomocy, w tym prawnej osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową.
ROZDZIAŁ V
Kontrola realizacji programu profilaktyki
§ 7. 1.Celem kontroli realizacji programu profilaktyki jest zwiększenie rozeznania Rady Gminy o problemach alkoholowych występujących na terenie gminy.
2. Pełnomocnikk ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje corocznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i przedkłada je Radzie Gminy.

ROZDZIAŁ VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 40,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 12:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 697 razy