BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VII/38/07

z dnia: z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 700 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł.;
2) ) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 700 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 500 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 900 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/72/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2007r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art.8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 750 800
13 14 800 900
14 15 850 1000
15 900 1260
Trzy osie
12 17 950 1250
17 19 1000 1300
19 21 1100 1350
21 23 1200 1400
23 25 1300 1580
25 1400 1580
Cztery osie i więcej
12 25 1500 1650
25 27 1550 1800
27 29 1600 1950
29 31 1700 2450
31 1700 2450Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/38/07
RadyGminy Zbójna
z dnia 23 listopada 2007r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 850 1000
18 25 1050 1300
25 31 1250 1600
31 1420 1930
Trzy osie i więcej
12 40 1420 1800
40 1730
2500

ZałącznikZałącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/38/07
Rady Gminy
z dnia 23 listopada 2007r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art.8 pkt.6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 500 600
18 25 550 650
25 600 700
Dwie osie
12 28 650 750
28 33 700 860
33 38 860 1300
38 1200 1750
Trzy osie i więcej
12 38 820 1000
38 950 1300Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 lut 2008 08:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 789 razy