BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VIII/42/07

z dnia: z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.534.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.377.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 157.324 zł, z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie -129.724 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 27.600 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 680.000 zł, rozchody w wysokości 837.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 60.521,00 zł,
2) celową w wysokości – 15.282,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 25.334,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.423,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 460.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 5.000,00 zł,
2) wydatki - 14.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000,00zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 680.000,00zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00. zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Wyszczególnienie Dz. Rozdz. § PLAN NA 2008 ROK W tym
bieżące majątkowe
1 2 3 4 6 7 8
Rolnictwo i łowiectwo 010 4.000,00 4.000,00

Pozostała działalność

01095 4000,00 4000,00
Wpływy z różnych opłat 0690 4000,00 4000,00
Leśnictwo 020 1000,00 1000,00

Gospodarka leśna

02001 1000,00
1000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1000,00
1000,00
Załącznik Nr 1 do uchwaly
Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 roku


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK


Przetwórstwo przemysłowe 150 30000,00 0,00 30000,00

Pozostała działalność
15095 30000,00 0,00 30000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 30000,00 0,00 30000,00
Gospodarka mieszkaniowa 700 708.704,00 145151,00 563.553,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 708.704,00 145.151,00 563553,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 70.151,00 70151,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 563.553,00 - 563553,00
Wpływy z usług
0830 75.000,00 75.000,00
Administracja publiczna 750 69.308,00 69.308,00 -

Urzędy wojewódzkie

75011 61.808,00 61.808,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 61.000,00 61.000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 808,00 808,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 7.500,00 7.500,00
Wpływy z różnych opłat 0690 2.500,00 2.500,00
Wpływy z usług 0830 300,00 300,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 4700,00 4700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 717,00 717,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
717,00
717,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
717,00
717,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
756
1’526.366,00
1’526.366,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 1000,00 1000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350
1000,00

1000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615650.821,00
650.821,00
Podatek od nieruchomości 0310 432.854,00 432.854,00
Podatek rolny 0320 110,00 110,00
Podatek leśny 0330 200.470,00 200.470,00
Podatek od środków transportowych 0340 1987,00 1987,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 15.400,00 15.400,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616
285.915,00

285.915,00
Podatek od nieruchomości 0310 153.570,00 153.570,00
Podatek rolny 0320 47.163,00 47.163,00
Podatek leśny 0330 46.000,00 46.000,00
Podatek od środków transportowych 0340 9.372,00 9.372,00
Podatek od spadków i darowizn 0360 888,00 888,00
Wpływy z opłaty targowej 0430 110,00 110,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 28.812,00 28.812,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 110,00 110,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618 38.060,00 38.060,00
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 12.726,00 12.726,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 25.334,00 25.334,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


75621550.460,00

550.460,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 548.916,00 548.916,00
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1.544,00 1.544,00
Różne rozliczenia
758 5’805.037,00 5’805.037,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2’824.288,00 2’824.288,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.824.288,00 2.824.288,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2.758.789,00 2.758.789,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.758.789,00 2.758.789,00
Różne rozliczenia finansowe 75814 500,00 500,00
Pozostałe odsetki 0920 500,00 500,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 221.460,00 221.460,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 221.460,00 221.460,00

Oświata i wychowanie 801
40.300,00
40.300,00

Szkoły podstawowe 80101 200,00 200,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 200,00 200,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 29.000,00 29.000,00
Wpływy z usług 0830 29.000,00 29.000,00
Gimnazja 80110 100,00 100,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 100,00 100,00
Dowożenie uczniów do szkół 80113 11.000,00 11.000,00
Wpływy z usług 0830 11.000,00 11.000,00
Pomoc społeczna
852 2’261.510,00 2’261.510,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1’601.000,00 1’601.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1’599.000,00 1’599.000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 2.000,00 2.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15.000,00 15.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
15.000,00
15.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214


482.000,00
482.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 99.000,00 99.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 2030 383.000,00 383.000,00
Ośrodki pomocy społecznej 85219 86.010,00 86.010,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 10,00 10,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
86.000,00
86.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2.500,00 2.500,00
Wpływy z usług 0830 2.500,00 2.500,00
Pozostała działalność 85295 75.000,00 75.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
75.000,00
75.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85.000,00 85.000,00
Świetlice szkolne 85401 85.000,00 85.000,00
Wpływy z usług 0830 85.000,00 85.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900
2.432,00
2.432,00
Oczyszczanie miast i wsi 90003 2004,00 2004,00
Wpływy z usług 0830 2004,00 2004,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
90020
140,00
140,00

Wpływy z opłaty produktowej

0400
140,00
140,00

Pozostała działalność

90095
288,00
288,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 84,00 84,00
Wpływy z usług 0830 204,00 204,00
Razem 10’534.374,00 9.940.821,00 593.553,00Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ § PLAN NA 2008 ROK Z tego
Wydatki bieżące W tym Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Rolnictwo i łowiectwo 010 360.520,00 10.520,00 2500,00 350.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 350.000,00 350.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 350.000,00 350.000,00
Izby rolnicze 01030 870,00 870,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 870,00 870,00
Rozwój obszarów wiejskich 01038 2500,00 2500,00 2500,00
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2679 2500,00 2500,00 2500,00
Pozostała działalność 01095 7.150,00 7.150,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400,00 400,00
Zakup usług pozostałych 4300 4.700,00 4.700,00
Różne opłaty i składki 4430 2.000,00 2.000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 50,00 50,00
Leśnictwo 020 96,00 96,00
Gospodarka leśna 02001 96,00 96,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 96,00 96,00
Przetwórstwo przemysłowe 150 30.000,00 30.000,00
Pozostała działalność 15095 30.000,00 30.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30.000,00 30.000,00
Transport i łączność 600 629.418,00 151.810,00
477.608,00
Drogi publiczne gminne 60016 629 418,00 151.810,00 477608,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30700,00 30700,00
Zakup usług remontowych 4270 112.500,00 112.500,00
Zakup usług pozostałych 4300 8.200,00 8.200,00
Podróże służbowe krajowe 4410 410,00 410,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 477.608,00 477.608,00
Turystyka 630 50.000,00 20.000,00 20000,00 30.000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 20.000,00 20.000,00 20000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 20.000,00 20.000,00 20000,00
Pozostała działalność 63095 30.000,00 30.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30.000,00 30.000,00
Gospodarka mieszkaniowa 700 62.726,00 62.726,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 44.726,00 44.726,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 25.115,00 25.115,00
Zakup energii 4260 5.135,00 5.135,00
Zakup usług pozostałych 4300 7.600,00 7.600,00
Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 200,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 6.676,00 6.676,00
Pozostała działalność 70095 18.000,00 18.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 18.000,00 18.000,00
Administracja publiczna 750 1’303.702,00 1’303.702,00
834.709,00
168.598,00
Urzędy wojewódzkie 75011 61.000,00 61.000,00 45,709,00
8.398,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 42.571,00 42.571,00 42.571,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3.138,00 3.138,00 3.138,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.292,00 7.292,00 7.292,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.106,00 1.106,00 1.106,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000,00 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 2.118,00 2.118,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 660,00 660,00
Podróże krajowe służbowe 4410 1.180,00 1.180,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 805,00 805,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1.030,00 1.030,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 100,00 100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 38.800,00 38.800,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 37.000,00 37.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.200,00 1.200,00
Zakup usług pozostałych 4300 300,00 300,00
Podróże służbowe krajowe 4410 300,00 300,00
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1’197.402,00 1’197.402,00 789.000,00 160.200,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 800,00 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 735.900,00 735.900,00 735.900,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 20.200,00 20.200,00 20.200,00
Wpłaty na PFRON 4140 20.000,00 20.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.100,00 3.100,00 3.100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 77.202,00 77.202,00
Zakup energii 4260 13.000,00 13.000,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 300,00
Zakup usług pozostałych 4300 50.300,00 50.300,00
Opłaty za usługi internetowe 4350 1.050,00 1.050,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 3.700,00 3.700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 16.400,00 16.400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 1.050,00 1.050,00
Podróże krajowe służbowe 4410 18.550,00 18.550,00
Różne opłaty i składki 4430 1.550,00 1.550,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 18.700,00 18.700,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 1.050,00 1.050,00
Podatek od towarów i usług 4530 3.710,00 3.710,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 40,00 40,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 4.100,00 4.100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 4.400,00 4.400,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 12.300,00 12.300,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 6.500,00 6.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.732,00 2.732,00
Zakup usług pozostałych 4300 3.268,00 3.268,00
Podróże służbowe krajowe 4410 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200,00 200,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 717,00 717,00
614,00
103,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 717,00 717,00 614,00 103,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 4110 88,00 88,00 88,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 15,00 15,00 15,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 614,00 614,00 614,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754
97.798,00

97.798,00
24.535,00
5.000,00
Ochotnicze straże pożarne 75412 82.516,00 82.516,00 24..535,00 5.000,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 674,00 674,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22.335,00 22.335,00 22.335,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 600,00 600,00 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30.810,00 30.810,00
Zakup energii 4260 5.350,00 5.350,00
Zakup usług remontowych 4270 2.500,00 2.500,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 300,00
Zakup usług pozostałych 4300 4.800,00 4.800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 240,00 240,00
Podróże krajowe służbowe 4410 1.000,00 1.000,00
Różne opłaty i składki 4430 5.300,00 5.300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
1.207,00 1.207,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 500,00 500,00
Zarządzanie kryzysowe 75421 15.282,00 15.282,00
Rezerwy 4810 15.282,00
15.282,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 8.998,00 8.998,00
8778,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 8.998,00 8.998,00 8778,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 8778,00 8778,00 8778,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 220,00 220,00
Obsługa długu publicznego 757 86.904,00 86.904,00 86.904,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75702


86.904,00
86.904,00
86.904,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 86.904,00 86.904,00 86.904,00
Różne rozliczenia 758 60.521,00 60.521,00
Rezerwy ogólne i celowe 75818 60.521,00 60.521,00
Rezerwy 4810 60.521,00 60.521,00
Oświata i wychowanie 801
4’208.423,00 4079.752,00
2’664.342,00
537.802,00
128.671,00
Szkoły podstawowe 80101 2435.045,00 2330.771,00 1536.467,00
310.000,00 104.274,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 91.072,00 91.072,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1.427.467,00 1.427.467,00 1.427.467,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 109.000,00 109.000,00 109.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 270.000,00 270.000,00 270.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Wpłaty na PFRON 4140 2.900,00 2.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 227.341,00 227.341,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3.100,00 3.100,00
Zakup energii 4260 30.750,00 30.750,00
Zakup usług remontowych 4270 4.550,00 4.550,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 3.763,00 3.763,00
Zakup usług pozostałych 4300 12.300,00 12.300,00
Opłaty za usługi internetowe 4350 3.100,00 3.100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7.450,00 7.450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 300,00 300,00
Podróże krajowe służbowe 4410 3.100,00 3.100,00
Różne opłaty i składki 4430 3.800,00 3.800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 80.500,00 80.500,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 278,00 278,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 100,00 100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600,00 600,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2.900,00 2.900,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 6.400,00 6.400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 104.274,00 104.274,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 391.614,00 391.614,00
267.575,00
54.499,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 18.600,00 18.600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 244.245,00 244.245,00 244.245,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 47.940,00 47.940,00 47.940,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 6.559,00 6.559,00 6.559,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 330,00 330,00 330,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10.230,00 10.230,00
Zakup środków żywności 4220 17.400,00 17.400,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500,00 500,00
Zakup energii 4260 3.700,00 3.700,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 300,00
Zakup usług pozostałych 4300 670,00 670,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1.200,00 1.200,00
Podróże krajowe służbowe 4410 300,00 300,00
Różne opłaty i składki 4430 300,00 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 14.500,00 14.500,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 40,00 40,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.500,00 1.500,00
Gimnazja 80110 1111.300,00 1086.903,00
767.000,00
154.303,00 24.397,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 50.000,00 50.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 717.000,00 717.000,00 717.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 135.650,00 135.650,00 135.650,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 18.653,00 18.653,00 18.653,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 56.000,00 56.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1.500,00 1.500,00
Zakup energii 4260 10.500,00 10.500,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000,00 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 4.700,00 4.700,00
Opłaty za usługi internetowe 4350 800,00 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1.200,00 1.200,00
Podróże krajowe służbowe 4410 1.000,00 1.000,00
Różne opłaty i składki 4430 900,00 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 34.500,00 34.500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.000,00 1.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2.200,00 2.200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 24.397,00 24397,00
Dowożenie uczniów do szkół 80113 241.832,00 241.832,00 92.800,00 19.000,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2.000,00 2.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 85.800,00 85.800,00 85.800,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16.700,00 16.700,00 16.700,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 113.832,00 113.832,00
Zakup usług remontowych 4270 500,00 500,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 300,00
Zakup usług pozostałych 4300 5.200,00 5.200,00
Podróże krajowe służbowe 4410 500,00 500,00
Różne opłaty i składki 4430 3.500,00 3.500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440 3.500,00 3.500,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 700,00 700,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 5100,00 5100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 4.000,00 4.000,00
Podróże krajowe służbowe 4410 1.100,00 1.100,00
Pozostała działalność 80195 23.532,00 23.532,00 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500,00 500,00 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 23.032,00 23.032,00
Ochrona zdrowia 851 50.423,00 30.423,00
16.130,00
2.100,00 20.000,00
Zwalczanie narkomanii 85153 3.000,00 3.000,00
1000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1.000,00 1.000,00 1000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000,00 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 1.000,00 1.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 27.423,00 27.423,00 15.130,00 2.100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10.430,00 10.430,00 10.430,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 600,00 600,00 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 100,00 100,00 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4.100,00 4.100,00 4100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.150,00 3.150,00
Zakup energii 4260 600,00 600,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 4.100,00 4.100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 840,00 840,00
Podróże krajowe służbowe 4410 200,00 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 403,00 403,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300,00 300,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 200,00 200,00
Pozostała działalność 85195 20.000,00 20.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 20.000,00 20.000,00
Pomoc społeczna 852 2’456.034,00 2’456.034,00
152.000,00
34.014,00
Domy pomocy społecznej 85202 8000,00 8000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 8000,00 8000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1’599.000,00 1’599.000,00
23.600,00
9.530,00
Świadczenia społeczne 3110 1’546.030,00 1’546.030,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22.600,00 22.600,00 22.600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110-Pr
4110-Św 4.100,00
5.000,00 4.100,00
5.000,00 4.100,00
5.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 430,00 430,00 430,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7.740,00 7.740,00
Zakup usług pozostałych 4300 6.000,00 6.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370
Podróże krajowe służbowe 4410 1500,00 1500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 800,00 800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.300,00 1.300,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2.500,00 2.500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15.000,00 15.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15.000,00 15.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 492.000,00 492.000,00
Świadczenia społeczne 3110-ZL
3110-WŁ
3110-UG 99.000,00
383.000,00
10.000,00 99.000,00
383.000,00
10.000,00
Dodatki mieszkaniowe 85215 48.000,00 48.000,00
Świadczenia społeczne 3110 48.000,00 48.000,00
Ośrodki pomocy społecznej 85219 162.150,00 162.150,00
120.000,00
23.000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 2.000,00 2.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 111.000,00 111.000,00 111.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000,00 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 3.000,00 3.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1.200,00 1.200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1.200,00 1.200,00
Podróże krajowe służbowe 4410 5.150,00 5.150,00
Różne opłaty i składki 4430 200,00 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3.500,00 3.500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 900,00 900,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.000,00 1.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 9.884,00 9.884,00 8400,00 1.484,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.444,00 1.444,00 1444,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 40,00 40,00 40,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8.400,00 8.400,00 8.400,00
Pozostała działalność 85295 122.000,00 122.000,00
Świadczenia społeczne 3110-DD
3110-DW
3110-PS 75.000,00
30.000,00
17.000,00
75.000,00
30.000,00
17.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 211.219,00 211.219,00 80.000,00 18.000,00
Świetlice szkolne 85401 211.219,00 211.219,00
80.000,00
18.000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1.200,00 1.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5.400,00 5400,00
Zakup środków żywności 4220 87.000,00 87.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3.100,00 3.100,00
Zakup energii 4260 5.500,00 5.500,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 500,00
Zakup usług pozostałych 4300 6.650,00 6.650,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2.415,00 2.415,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 615,00 615,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 539,00 539,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 196.944,00 196.944,00
52.010,00
9.900,00
Oczyszczanie miast i wsi 90003 25.543,00 25.543,00 10.010,00 1.900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9.210,00 9.210,00 9.210,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 800,00 800,00 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 200,00 200,00 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 480,00 480,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 3.100,00 3.100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 5.400,00 5.400,00
Podróże krajowe służbowe 4410 50,00 50,00
Różne opłaty i składki 4430 4.100,00 4.100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 403,00 403,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 82.350,00 82.350,00
Zakup energii 4260 51.350,00 51.350,00
Zakup usług remontowych 4270 31.000,00 31.000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 446,00 446,00
Zakup usług pozostałych 4300 446,00 446,00
Pozostała działalność 90095 88.605,00 88.605,00 42.000,00 8.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20.000,00 20.000,00
Zakup energii 4260 3.400,00 3.400,00
Zakup usług remontowych 4270 3.000,00 3.000,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000,00 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 3.000,00 3.000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 2.000,00 2.000,00
Podróże służbowe krajowe 4410 400,00 400,00
Różne opłaty i składki 4430 5.000,00 5.000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 805,00 805,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 556.240,00 466.240,00
460240,00 90.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 368.240,00 278.240,00 272240,00 90.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 272.240,00 272.240,00 272.240,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.000,00 3.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 3.000,00 3.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 90.000,00 90000,00
Biblioteki 92116 188.000,00 188.000,00 188.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 188.000,00 188.000,00 188.000,00
Kultura fizyczna i sport 926 6.367,00 6.367,00
Pozostała działalność 92695 6.367,00 6.367,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5.135,00 5.135,00
Zakup usług pozostałych 4300 1.027,00 1.027,00
Podróże służbowe krajowe 4410 205,00 205,00
OGÓŁEM 10’377.050,00 9250.771,00 3’833.388,00 624.803,00 482740,00 86904,00 1’126’279,00

ZałącznikNr 3 do uchwały
Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Wartość kosztory-sowa Poniesione nakłady do końca
2007 roku Finansowanie w latach
2008 2009 2010

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
7000.000,00
45659,20
3390.000,00
3564.340,80
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- - srodki z budżetu państwa - Rozdz. 01010
- §6050
-
- - - 7000.000,00
950.000,00
5250.000,00

500.000,00
300.000,00 45659,20
45659,20 3390.000,00
290.000,00
2550.000,00

250.000,00
300.000,00 3564.340,80
614.340,80
2700.000,00

250.000,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525000,00
0
1585.000,00
1940.000,00w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§6050

3525000,00
500000,00
2650000,00

375000,00 0 1585.000,00
60.000,00
1350.000,00

175.000,00 1940.000,00
440.000,00
1300.000,00

200.000,00

3. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200000,00
0
80.000,00
685.000,00
685.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050 2200000,00
550000,00
1650000,00 0 80.000,00
80.000,00 685.000,00
235.000,00
450.000,00 685.000,00
235.000,00
450000,00

4.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
1100000,00
0
25000,00
1075.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
1100000,00
275000,00
825000,00 0 25000,00
25000,00 1075.000,00
250000,00
825000,00

5. Budowa drogi
Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania
Dz. 600
1300.000,00
0
35.000,00
1265.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050

1300.000,00
225.000,00
975.000,00

100.000,00 0 35.000,00
35.000,00 1265.000,00
190.000,00
975.000,00

100.000,00

6. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
800.000,00
0
0
30.000,00
770.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050

800000,00
200000,00
600000,00 0 0 30000,00
30000,00 770000,00
170000,00
600000,00

7. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500.000,00
0
0
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 6050


500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00 0 0 500.000,00
75.000,00
375.000,00

50.000,00

8. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000.000,00
0
30.000,00
550.000,00
1220.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§6050

3000.000,00
250.000,00
2250.000,00

500.000,00 0 30.000,00
30.000,00 550.000,00
100.000,00
450.000,00
1220.000,00
70.000,00
900.000,00

250.000,00
9. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400.000,00

0

20.000,00

180.000,00

200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 6050
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 180.000,00
30.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000,00
150.000,00
10. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania
Dz. 921
2200000,00
85.591,62
90.000,00
516.758,30
770.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 6050


2200.000,00
200.000,00
1650.000,00

350.000,00 85.591,62
85.591,62 90.000,00
90.000,00 516.758,30
16.758,30
400.000,00

100.000,00 770.000,00
20.000,00
600.000,00

150.000,00
11. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
650.013,78
50.013,78
0
0
30.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 6050650.013,78
100.013,78
450.000,00

100.000,00
50.013,78
50.013,78 0 0 30.000,00
30.000,00

- O g ó ł e m 22675.013,78 181.264,60 5255.000,00 10306.099,10 3675.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW
3425.013,78
16975000,00
1400000,00
875000,00
181.264,60
630.000,00
3900000,00
300000,00
425000,00
1981.099,10
7625.000,00
250.000,00
450.000,00
575.000,00
2700.000,00
400.000,00

Załącznik Nr 3a do uchwały
Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 roku
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU


L.p.

Nazwa zadania i źródła
finansowania

Klasyfikacja budżetowa

Wartość kosztorysowa
Poniesione nakłady do końca 2007 roku Środki wynikające z planów na 2008 rok ogółem
Rok rozpoczęcia inwestycji
Planowane zakończenie inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010 7000.000,00 45659,20
290000,00 2005 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- środki budżetu państwa Rozdz. 01010
§60507000000,00
950000,00
5250000,00

500000,00
300000,00 45659,20
45659,20
290000,00
290000,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 010 3525000,00 0 60000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§6050

3525000,00
500000,00
2650000,00

375000,00 0
0 60000,00
60000,00


3. Zakup gruntów
Źródła finansowania ogółem Dział 150 30000,00 0 30000,00 2008 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 1509
§6050 30000,00
30000,00 0
0 30000,00
30000,004. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 775000,00 16396,00
113579,00 2005 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dotacja z budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 6001
§6050
775000,00
116250,00
77500,00
581250,00 16396,00
16396,00 113579,00
113579,00

5.

Przebudowa drogi Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1000000,00 26.062,00 224.029,00 2006 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
1000000,00
250000,00
750000,00 26.062,00
26.062,00 224.029,00
224.029,00

6. Przebudowa drogi Gawrychy-Popiołki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1100000,00 0 25000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
1100000,00
275000,00
825000,00 0
25000,00
25000,00
7. Przebudowa drogi Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1300000,00 0 35000,00 2008 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050


1300000,00
225000,00
975000,00

100000,00 0 35000,00
35000,008. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 600 2200000,00 0 80000,00 2008 20010 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§6050
2200000,00
550000,00
1650000,00 0 80000,00
80000,00

9. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000,00
0
30000,00
2007
2010
Urząd Gminy Zbójna

w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§6050


3000000,00
250000,00
2250000,00
Załącznik
Załącznik500000,00 0 30000,00
30000,00
10 - Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie (Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbójnej) Dz.851 400.000,00 0 20.000,00 2008 2010 Urząd Gminy Zbójna

W tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Rozdz.85195
§6050
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 2008 2010
11
Termomodernizacja budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 1650000,00 118829,00 128671,00 2006 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101


§6050

590000,00


88500,00
501500,00
49393,00


49393,00
39107,00


39107,00

2006
2008
Urząd Gminy Zbójna
2) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101


§6050
430000,00


64500,00
365500,00 33986,00


33986,00 30514,00


30514,00
2006 2008 Urząd Gminy Zbójna
3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 80101

§6050
350000,00

52500,00
297500,00 17847,00

17847,00 34653,00

34653,00
2006 2008 Urząd Gminy Zbójna
4) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 80110

§6050
280000,00

42000,00
238000,00 17603,00

17603,00 24397,00

24397,00
2006 2008 Urząd Gminy Zbójna
11. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200000,00
85.591,62
90000,00

2007
2010
Urząd Gminy Zbójna
w tym:

- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 92109

§6050


2200000,00

200000,00
1650000,00
Załącznik
Załącznik350000,00 85.591,62

85.591,62 90000,00

90000,00

a)
OGÓŁEM 24180.000,00 292.537,82 1126.279,00 X
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
3693.750,00
1327.500,00
18283.750,00
875.000,00
292.537,82
0
0
0
1126.279,00
0
0
0
0Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Zbójna nr VIII/42/07
z dnia 27 grudnia 2007 rokuPrzychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2007 r.


1 2 3 4
Przychody ogółem: 680.000,00
1. Kredyty § 952 680.000,00
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 837.324,00
1. Spłaty kredytów § 992 809.724,00
2. Spłaty pożyczek § 992 27600,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995


Załącznik nr 5 do uchwały
Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 roku


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
§ Plan na 2008 rok
Administracja publiczna 750
61.000,00
Urzędy wojewódzkie 75011
61.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
61.000,00
Urzędy naczelnych or-ganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 717,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101 717,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
717,00

Pomoc społeczna
852 1.713.000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1.599.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1.599.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010 15.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214


99.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
99.000,00
Razem 1774.717,00


WYDATKI BUDŻETU GMINY


WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁ
ROZDZ
§ Plan
na 2008 rok
Administracja publiczna 750 61.000,00
Urzędy wojewódzkie 75011 61.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 42.571,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3.138,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.292,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.106,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 2.118,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 660,00
Podróże krajowe służbowe 4410 1.180,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 805,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1.030,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751
717,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101 717,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 4110 88,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 15,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 614,00
Pomoc społeczna 852 1.713.000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212 1’599.000,00
Świadczenia społeczne 3110 1’546.030,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22.600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110 4.100,00
5.000,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 430,00
4170 1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7.740,00
Zakup usług pozostałych 4300 6.000,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370
Podróże służbowe krajowe 4410 1500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.300,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2.500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85213 15.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85214
99.000,00
Świadczenia społeczne 3110 99.000,00
OGÓŁEM 1774.717,00


DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dzial Rozdział Paragraf Kwota
750
75011 2350 13.000,00 Opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
852 85212 2350 2.000,00 Zwrot zaliczek alimentacyjnych
Ogółem 15.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Zbójna Nr VIII/42/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku
Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 256540,00
2 921 82109 2480 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 15.700,00
3 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami 188.000,00
Ogółem 460.240,00


Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Zbójna nr VIII/42/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 12.228,74
II. Przychody Dział 900 5.000,00
1. Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- rozdział 90011 5.000,00
2. Różne przelewy (wpływy z UW tytułem rozliczenia FOŚ) § 2970 5.700,00
III. Wydatki 14.000,00
1. Wydatki bieżące 2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1000,00
Zakup usług pozostałych § 4300 1000,00
2. Wydatki majątkowe 12000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6110 12000,00
w tym:
- budowa oczyszczalni ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Dobrymlesie
- budowa oczyszczalni ekologicznej przy Domu nauczyciela w Zbójnej
6000,00

6000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III) 3.228,74Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Zbójna nr VIII/42/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2007 Prognoza
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1.842.519,72 2.522.519,72 1685.195,98 1204.931,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1.842.519,72 1.842.519,72 1685.195,98 1204.931,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1.1 pożyczek 82.800,00 82.800,00 55200,00 27600,00 0 0 0
1.1.2 kredytów 1.759.719,72 1.759.719,72 1629.995,98 1177.331,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1.3 obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 680.000,00
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty, w tym: 680.000,00
EBOiR
1.2.3 obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 924.227,74 549158,42 525982,63 480615,84 146919,57 139832,24
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 837.323,74 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.015,98
2.1.1 kredytów i pożyczek 794.268,00 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.015,98
2.1.2 wykup papierów wartościowych
2.1.3 udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 86.904,00 68.894,42 45.718,63 27.959,84 10.923,57 3816,26
3. Prognozowane dochody budżetowe 10534.374,00 11540.450,00 12694.495,00 13963.944,00 15360.339,00 16896.373,00
3.1 dochody bieżące 9904.821,00 11325.515,00 12468.813,00 13726.978,00 15248.339,00 16840.373,00
3.2 dochody majątkowe 593.553,00 214935,00 225682,00 236.966,00 112000,00 56.000,00
4. Prognozowane wydatki budżetowe 10377.050,00 11060.186,00 12214.231,00 13511.288,00 15224.343,00 16760.357,00
4.1 wydatki bieżące 9270.771,00 9059.086,90 11639.231,00 12168.066,00 13824403,00 14760.357,00
4.2 wydatki majątkowe 1106.279,00 2001.099,10 575.000,00 1343.222,00 1400.000,00 2000.000,00
5. Prognozowany wynik finansowy 157.324,00 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.016,00
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 16,0% 10,44% 5,71% 1,95% 0,89% 0,0%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3 16,0% 10,44% 5,71% 1,95% 0,89% 0,0%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 8,77% 4,76% 4,14% 3,44% 0,96% 0,13%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 8,77% 4,76% 4,14% 3,44% 0,96% 0,13%Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 10:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 579 razy