BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VIII/41/07

z dnia: z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodówów o kwotę 9.906,00 zł.
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 36.856,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 62.306,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 46.200,00 zł
5) Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.676.665,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 10.175.488,00 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr VIII/41/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 27 grudnia 2007 rokuDochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
801 80195 2030 9906,00 Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OGÓŁEM 9.906,00

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
700 70005 0770 36856,00
OGÓŁEM 36.856,00Wydatki zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
700 70005 4210 12000,00
757 75702 8070 8600,00
801 80101 4210 17000,00 Sz.P.Zbójna- 16400,00
Sz.P.Dobrylas- 600,00
801 80113 4010
4110
4210
4430 1300,00
300,00
11000,00
2200,00
801 80195 4300 9906,00 Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OGÓŁEM 62.306,00


Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
700 70095 4300 3500,00
750 75023 4040
4300 4700,00
5000,00
921 92109 6050 32000,00
926 92695 4300 1000,00
OGÓŁEM 46.200,00Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Zbójna nr VIII/41/07
z dnia 27 grudnia 2007 rokuPrzychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2007 r.


1 2 3 4
Przychody ogółem: 0,00
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 501.177,00
1. Spłaty kredytów § 992 473612,00
2. Spłaty pożyczek § 992 27565,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rdy Gminy Zbójna nr VIII/41/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Kwota długu na dzień 31.12.2007 Prognoza
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2343.697,08 2343.697,08 2.522.519,72 1685.195,98 1204.931,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2343.697,08 2343.697,08 1.842.519,72 1685.195,98 1204.931,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1.1 pożyczek 110365,00 110365,00 82.800,00 55200,00 27600,00 0 0 0
1.1.2 kredytów 2233332,08 2233332,08 1.759.719,72 1629.995,98 1177.331,98 724667,98 272011,98 136.015,98
1.1.3 obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 680.000,00
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty, w tym: 680.000,00
EBOiR
1.2.3 obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 616077,36 924.227,74 549158,42 525982,63 480615,84 146919,57 139832,24
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 501177,36 837.323,74 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.015,98
2.1.1 kredytów i pożyczek 501177,36 794.268,00 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.015,98
2.1.2 wykup papierów wartościowych
2.1.3 udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 114.900,00 86.904,00 68.894,42 45.718,63 27.959,84 10.923,57 3816,26
3. Prognozowane dochody budżetowe 10.676.665,00 10534.374,00 11540.450,00 12694.495,00 13963.944,00 15360.339,00 16896.373,00
3.1 dochody bieżące 10.387.837,00 9904.821,00 11325.515,00 12468.813,00 13726.978,00 15248.339,00 16840.373,00
3.2 dochody majątkowe 288828,00 593.553,00 214935,00 225682,00 236.966,00 112000,00 56.000,00
4. Prognozowane wydatki budżetowe 10.175.488,00 10377.050,00 11060.186,00 12214.231,00 13511.288,00 15224.343,00 16760.357,00
4.1 wydatki bieżące 10.032.009,00 9270.771,00 9059.086,90 11639.231,00 12168.066,00 13824403,00 14760.357,00
4.2 wydatki majątkowe 143.479,00 1106.279,00 2001.099,10 575.000,00 1343.222,00 1400.000,00 2000.000,00
5. Prognozowany wynik finansowy 501.177,00 157.324,00 480264,00 480264,00 452656,00 135.996,00 136.016,00
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 17,26% 16,0% 10,44% 5,71% 1,95% 0,89% 0,0%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
17,26% 16,0% 10,44% 5,71% 1,95% 0,89% 0,0%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 5,77% 8,77% 4,76% 4,14% 3,44% 0,96% 0,13%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 5,77% 8,77% 4,76% 4,14% 3,44% 0,96% 0,13%
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 10:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 875 razy