BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VII/40/07

z dnia: z dnia 23 listopada 2007 roku.
w sprawie: w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Na podstawie art.9, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 64, poz.565, nr 94, poz.788, nr 179, poz. 1487, nr 164, poz. 1366, nr 180, poz. 1493, nr 179, poz. 1487; z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 186, poz. 1380, nr 249, poz. 1831, nr 251, poz. 1844; z 2007 r. nr 35, poz. 219, nr 36, poz. 226, nr 48, poz. 320, nr 120 poz. 818) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Zbójna Nr XII/61/04 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej. i Uchwały : Nr XVI/91/05 z dnia 06 maja 2005 r., Nr XXI/125/05 z dnia 30 grudnia 2005 r .zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
do uchwały Nr VII/40/07
Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 listopada 2007 r.STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBÓJNEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 128, poz. 2255 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, późn. zm.);
6) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.)
7) uchwały Nr 42/IV/90 Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;
8) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Zbójna.
2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Zbójna.
§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Zbójna.


ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej;
2) analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości;
4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
5) doprowadzenie, w miarę możliwości, osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia;
6) integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie;
7) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych osobom wymagającym pomoc innych osób;
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy spolecznej;
10) sprawianie pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego;
11) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w zwiazku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
12) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
13) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
14) ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.
15) ośrodek realizuje ponadto zadania określone:
ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
16) prowadzenie spraw w zakresie ustawy o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
17) sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, także w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
18) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.
§ 5. 1. Ośrodek w realizacji statutowych działań współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniwymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.
3. ośrodek dla realizacji swoich zadań może podpisywać stosowne porozumienia.
§ 6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa roszczenia alimentacyjne.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 7. 1.Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Zbójna.
3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
4. Kierownik Ośrodka zatrudnia , zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka.
5. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
6. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.
§ 8. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.
§ 9. Kierownikowi Ośrodka, upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w sprawach określonych odpowiednimi przepisami prawa udziela Wójt, odrębnymi dokumentami.
§ 10. W Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji śwaidczeń rodzinnych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11. . Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Zbójna.
§ 12. Ośrodek pokrywa swoje wydatki z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.
§ 13. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach wynikajacych z ustawy o finansach publicznych.
§ 14. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 15. Obsługę finansowo-ksiegową zapewnia Kierownik Ośrodka.
§ 16. 6. Ośrodek może zawierać stosowne porozumienia i umowy w celu wykonania swoich zadań.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Zbójna.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 917 razy