BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR/39/07

z dnia: z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie: w sprawie akceptacji porozumienia z miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) uchwala się, co następuje:
§ 1. Akceptuje się treść porozumienia z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 670 razy