BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VII/37/07

z dnia: z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
UCHWAŁA NR VII/37/07
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 156.026,00 zł.
2) Zmniejszeniu planu dochoów o kwotę 551.792,00 zł
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 338.505,00 zł.
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 734.271,00 zł
5) Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.703.615,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 10.159.38 2,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr VII/37/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 listopada 2007 roku

Dochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01095 0690 2557,00
700 70005 0920 5,00
750 75023 0970 1000,00
754 75412 0960 1000,00
756 75615 0330
0500 8200,00
11073,00
756 75616 0310
0320
0340
0500 29500,00
9152,00
1531,00
5390,00
758 75802 2750 47.383,00
758 75814 0920 500,00
801 80110 0970 100,00
801 80195 2030 1.792,00
852 85219 0970 30,00
854 85401 0970 600,00
854 85415 2030 34.209,00
900 90003 0830 2004,00
OGÓŁEM 156.026,00
Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
150 15095 0770 30.000,00
700 70005 0770 489.043,00
750 75023 0830 300,00
756 75615 0310 31.563,00
756 75621 2360 735,00
921 92109 0750 151,00
OGÓŁEM 551.792,00

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
630 63003 2310 1064,00
600 60016 4270 15.000,00
750 75023 4010
4110
4120 35.000,00
14.500,00
700,00
754 75412 4210 1000,00
757 75702 8070 10000,00
801 80101 3020 13850,00 Z-5200,00; K-4850,00; D-3800,00
4010 94.0000,00 K-52.000,00; D-42000,00
4110 23.200,00 Z-3200,00; K-10000,00; D-10000,00
4120 2750,00 K-1050,00; D-1700,00
801 80103 3020 3400,00 Z-350,00; K-1450,00; D-1600,00
4010 24200,00 Z-8300,00; K-12500,00; D-3400,00
4110 6350,00 Z-3100,00; K-2400,00; D-850,00
4120 720,00 Z-450,00; K-250,00 ; D-20,00
4220 5000,00 Sz.P.Zbójna
801 80110 3020
4010
4110
4120 4600,00
6200,00
6550,00
910,00
801 80113 4110
4120
4210 500,00
100,00
15000,00
801 80195 4240 1792,00
852 85219 4110
4120 950,00
120,00
854 85401 4010 9000,00 Gimn-6200,00; K-2800,00
4110 1950,00 Gimn.-1500,00; Z-40,00; K-410,00;
4120 270,00 Gimn-210,00; K-60,00
854 85415 3240 33.309,00
3260 900,00
900 90003 4010
4110 100,00
20,00
900 90095 4120 500,00
921 92109 6050 5.000,00 Modernizacja budynku w Kuziach
OGÓŁEM 338.505,00Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01010 6050 114.000,00 w tym:Budowa sieci wodociągowej- 54.000,00; Budowa oczyszczalni ścieków- 60000,00
150 15095 6050 30.000,00 Zakup gruntów
600 60016 6050 417.600,00 Budowa drogi Laski –Osowiec-113579,00; Stanisławowo-Bienduszka-224021,00; Gawrychy-Popiołki-25000,00; Zbójna-Pianki-25000,00; Zbójna-budowa ulic-30000,00
630 63095 6050 30000,00 Budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych
700 70095 4300 5.000,00 Zakup usług pozostałych
801 80101 6050 104274,00 Teremomodernizacja budynków oświaty
801 80110 6050 24397,00 Teremomodernizacja budynków oświaty
852 85219 4010 9000,00 Wynagrodzenia
OGÓŁEM 734.271,00

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 764 razy