BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/36/07

z dnia: z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz określania rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Zbójna uchwala co następuje:
§ 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.
1) Czynności przygotowawcze do opracowania budżetu polegają na:
a) wydaniu przez Wójta Gminy Zbójna w terminie do 30 września każdego roku zarządzenia w sprawie opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu przez powiązane z budżetem gminy jednostki budżetowe i instytucje kultury, określając zakres i szczegółowość materiałów, oraz terminy ich przedłożenia.
b) opracowaniu informacji i złożeniu wniosków do budżetu wraz z ich uzasadnieniem przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Zbójna.
§ 2. 1. Złożone wnioski Wójt Gminy analizuje i ewentualnie koryguje przy współudziale osób je sporządzających w zakresie zgodności z obowiązującymi programami i strategiami gminnymi.
2. Wójt Gminy opracowuje projekt budżetu w formie uchwały budżetowej, która zawiera w szczególności:
1) prognozowane dochody według źródeł dochodów oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
2) wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wyodrębnieniem:
-wydatków bieżących,
-wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
4) przychody i rozchody budżetu,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,


6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań gminy,
7) plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,
8) plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
10) kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury,
11) zakres i kwoty innych dotacji niż określone w pkt 10, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy,
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
14) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
15) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
16) wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym o którym mowa w art. 166a ustawy o finansach publicznych,
17) wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
18) upoważnienie dla Wójta Gminy Zbójna do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Projekt budżetu może zawierać:
1) upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
2) upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 188 ust.2 ustawy o finansach publicznych.,
3) wysokość rezerwy celowej i rezerwy ogólnej o których mowa w art. 173 ustawy o finansach publicznych,


4) limit wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
5) upoważnienie dla Wojta do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji,
6) upoważnienie dla Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek,
7) upoważnienie dla Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzacy obsługę budżetu.
4. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projekcie budżetu określa się z nazwy.
5. Do projektu budżetu załącza się:
1) informację opisową o dochodach wg źródeł pochodzenia,
2) ) informację opisową do wydatków bieżących zawierającą zestawienie wskaźników charakteryzujących kwoty planowanych wydatków,
3) informację o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w art.180 pkt 1 – 5 ustawy o finansach publicznych.
4) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Wójt przekazuje Radzie Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt uchwały budżetowej wraz z towarzyszącymi mu materiałami przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zbójna.
3. Komisja Rady odbywa posiedzenia, na których formułuje wnioski i zbilansowane poprawki do projektu budżetu.
4. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.
5. Komisja Rady opracowane wnioski i opinie przedkłada Wójtowi Gminy.
6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z wnioskami i opinią Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zbójna powinien w miare możliwości uwzględnić zawarte w nich postulaty i skorygowany projekt budżetu przekazać Radzie Gminy.
§ 4. Rada Gminy uchwala budżet w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, po przedstawieniu opinii Komisji Rady oraz opinii Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
§ 5. Niniejsza procedura ma zastosowanie do opracowania budżetu Gminy Zbójna na 2008 rok i lata następne.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/41/99 Rady Gminy w Zbójnej z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie określenia procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:52
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 806 razy