BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/ 35/07

z dnia: z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zbójna
Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343; z 2006r. Nr 38, poz. 261/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zbójna w wysokości 900,00 zł.
§ 2. Wartość jednego punktu, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego:
1) ustalona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w porozumieniu z Radą Gminy Zbójna wynosi 3,50 zł,
2) ustalona przez Szkołę Podstawową w Zbójnej, Szkołę Podstawową w Kuziach, Szkołę Podstawową w Dobrymlesie i Gimnazjum w Zbójnej w porozumieniu z Radą Gminy Zbójna wynosi 1,70 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/111/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zbójna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 675 razy