BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/33/07

z dnia: z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27.752,00 zł.
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.752,00 zł.
3) Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.856.298,00 zł,
Plan wydatków ogółem wynosi 10.311.985,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr VI/33/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 września 2007 roku


Dochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
750 75011 2360 1000,00
750 75095 2708 24752,00 Refundacja wydatków na realizację Projektu ”Europejska sieć wiosek agroturystycznych”
852 85212 2360 2000,00
OGÓŁEM 27752,00

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
600 60016 4210
4270 5000,00
10000,00
750 75023 4210 12752,00
OGÓŁEM 27752,00


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2008 09:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 684 razy