BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR .... R.G.Z.

z dnia: z dnia....
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/61/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 152 poz. 2011/ wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się akapit o treści: „ - ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”
2) w § 4 dodaje się akapit o treści: „- prowadzenie spraw w zakresie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 420 razy