BIP Gminy Zbójna

…./05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: ….. maja 2005 r.
w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Zbójna na lata 2005 – 2013”.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Zbójna na lata 2005 – 2013” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lis 2007 14:56
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 550 razy