BIP Gminy Zbójna

XX/120/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 8 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji podatkowych i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441 art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 167, poz. 1419) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/4/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w § 4 zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do uchwały Nr XX/120/05
Rady Gminy Zbójna
z dnia 8 grudnia 2005r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCIna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

2. Wójt ............
Adres: ....................................

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny
□ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz
4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6.Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia

7. Imię ojca, matki 8. Numer Pesel/ REGON 9. Telefon

10. Kraj 11. Województwo 12 Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ Numer lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta


C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI

.......................................................................................................................................................................................................................

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
...................,......... m2
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ...........,.................. ha
3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
.....................,........ m2
4. grunty określone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe .....................,........ m2
5. pozostałe .....................,........ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)
BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)
1. mieszkalnych ................,........ m2
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach pozostałych1
..................,........ m2
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
.....................,........ m2
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
.....................,........ m2
5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .....................,........ m2
6. położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe .....................,........ m2
7. pozostałych, innych niż wymienione ............ ... .,....... m2


D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7
.............. ............zł


E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
2. podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........................................

.........................................

........................................F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

19. Imię
20. Nazwisko

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
24. Identyfikator przyjmującego formularz

............................................................................................................. 25. Data i podpis przyjmującego formularz


1 niepotrzebne skreślić

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lis 2007 13:56
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 563 razy