BIP Gminy Zbójna

VIII/ 38 /03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 12,40 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11zł,
4) od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części :
a) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części - 3,80 zł,
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 5,82 zł,
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82 zł,
6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,45 zł,
8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł,
9) od gruntów pozostałych:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych -0,15 zł,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,15 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/5/02 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychUCHWAŁA NR VIII/ 39/03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. / uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki i grunty stanowiące własność gminy , o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) Budynki i grunty stanowiące własność, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie straży pożarnej i instytucji kultury,
3) Budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychUCHWAŁA NR VIII/ 40/ 03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 620,51 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.034,17 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.241,01 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 2.452,80 zł,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.447,84 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.937,76 zł,
b) powyżej 36 ton - 2.548,65 zł.
5) od przyczep i naczep,o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton / z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / - 1.241,01 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnago / , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą:
a) od 12 do 36 ton włącznie - 1.447,84 zł,
b) powyżej 36 ton - 1.830,48 zł,
7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 1.447,84 zł,
b) równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1.830,48 zł,
2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
- Lit. a) - 495 zł.
- Lit. b) - 935 zł.
- Lit. c) - 1.515 zł.
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt3 – 1.375 zł,
e) dla środków transportowych o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 1.155 zł,
f) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:
- Lit. a) – 1.375 zł,
- Lit. b) – 1.515 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychUCHWAŁA NR VIII/41/02
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./ uchwala się co nastepuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej , za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychUCHWAŁA NR VIII/42/03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, ustalenia terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. D ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku i podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 z późn. zm. / uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30,00 zł.
§ 2. Opłatę administracyjną wpłaca się na konto Urzędu Gminy przed dokonaniem czynności urzędowej , od której jest pobierana.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, ustalenia terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychUCHWAŁA NR VIII/ 43/03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 z późn. zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości - 30,00 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 15 marca każdego roku, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku w terminie dwóch tygodni od chwili jego nabycia, w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Podatek jest płatny na konto Urzędu Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłaszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


UCHWAŁA NR VIII/ 44/03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. / uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 5,00 zł,
2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, łóżka polowego - 10,00 zł,
3) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego – 10,00 zł,
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł.
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.
§ 3. Inkaso opłaty prowadzić będą sołtysi lub inspektor ds. handlu i usług.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 25 % pobranych kwot tej opłaty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2003 rok, zasad poboru oraz terminów płatności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 603 razy