BIP Gminy Zbójna

XXI/123/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 grudnia 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 . zm Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r,Nr 172, poz. 1441./ oraz art. 109, art. 112 ust. 1 , art. 113 ust. 1, art. 114, art. 116 ust 1 i ust 2 pkt 4,5, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 zm: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291,Dz.U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) . dochody budżetu gminy w wysokości 10.745.622 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10.436.520 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy uwzględniający spłatę rat kredytów oraz potrzeb kredytowych w roku budżetowym stnowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.000.000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 418.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2700 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 4000 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody w kwocie 23.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy i prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2006-2011 stanowiącą załącznik Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 700.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2005r


PLAN DOCHODÓW BUDETU GMINY NA 2006 R.
Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
& Plan na 2006rok

Rolnictwo i łowiectwo 010


554058
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010
550000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 550000
Pozostała działalność

01095 4058
Wpływy z różnych opłat
0690 4058
Leśnictwo 020 2.484

Gospodarka leśna

02001
2.484
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
2.484


Transport i łączność
600
957551
Drogi publiczne gminne 60016 957551
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
6298
880192
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6339
77359
Administracja publiczna 750 125560

Urzędy wojewódzkie

75011
59.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
59.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 21560

Wpływy z różnych opłat

0690

3.500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

7000

Wpływy z usług 0830 8.300
Wpływy z różnych dochodów 0970 2.760
Pozostała działalność 75095 45.000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708
45.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 804
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami

2010

804
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 100.000
Ochotnicze Straże Pożarne 75412 100000
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 100000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756
1157400
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3967
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350
3.900


Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615

544877
Podatek od nieruchomości 0310 400684
Podatek rolny 0320 95
Podatek leśny 0330 141646
Podatek od środków transportowych 0340 1220
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1203
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 29
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

195042
Podatek od nieruchomości 0310 84923
Podatek rolny 0320 37561
Podatek leśny 0330 43014
Podatek od środków transportowych 0340 10019
Podatek od spadków i darowizn 0360 3525
Wpływy z opłaty targowej 0430 100
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 100
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 14500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 1300


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
33720
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 10720
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 23000


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


75621

379794
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 377294
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1800
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 700
Różne rozliczenia
758 4915998
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75801 2560288
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2560288

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 191859
Subwencje ogólne z budżetu państwa (ULGI) 2920 191859
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2163751
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2163751
Różne rozliczenia finansowe 75814 100
Pozostałe odsetki 0920 100
Oświata i wychowanie

801 939137Szkoły podstawowe

80101 894637
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

0750
43470
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 390.000

Wpływy z usług

0830
36.067
Wpływy z różnych dochodów 0970 100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298
425000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 35500

Wpływy z usług

0830 35.500

Dowożenie uczniów do szkół
80113 9000
Wpływy z usług 0830 9000
Pomoc społeczna
852 1601000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 965000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 965000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 11000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
11000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214


460000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
102000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)


2030

358000

Ośrodki pomocy społecznej

85219
85.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)


2030

85.000

Pozostała działalność

85295 80000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)


2030

80000
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 43000

Świetlice szkolne


85401
43000

Wpływy z usług

0830 43000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900
348479


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
90020
102


Wpływy z opłaty produktowej

0400
102

Pozostała działalność

90095
348377
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 124
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze


075033550
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 295303
Wpływy z usług
0830 19300
Wpływy z różnych dochodów 0970 100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 151
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92109
151
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
151

Razem 10745622


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2006 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ & Plan na 2006r.
Rolnictwo i łowiectwo 010 708464
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
01010 670108
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 550000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 120108
Izby rolnicze 01030 753
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 753
Rozwój obszarów wiejskich 01038 25000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 25000
Pozostała działalność 01095 12603

Zakup usług pozostałych 4300 7000

Różne opłaty i składki
4430

5.603
Transport i łączność 600 1280204

Drogi publiczne gminne 60016 1280204

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20000
Zakup usług remontowych 4270 60000
Zakup usług pozostałych 4300 2411
Podróże służbowe krajowe 4410 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 867895
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 329298

Turystyka
630 16000
Pozostała działalność 63095 16000
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6619
16000
Gospodarka mieszkaniowa
700 20.000
Pozostała działalność
70095 20.000
Zakup usług pozostałych 4300 20.000
Administracja publiczna
750 1217586

Urzędy wojewódzkie 75011 59000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 42000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7250
Składki na Fundusz Pracy 4120 900
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 2200
Podróże krajowe służbowe 4410 1850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 800

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 37.800
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 36.000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1200
Zakup usług pozostałych 4300 300
Podróże krajowe służbowe 4410 300


Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1.049.786
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 700
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 1000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 641213
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 37000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 117000
Składki na Fundusz Pracy 4120 17000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 9600
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70000
Zakup energii 4260 11673
Zakup usług pozostałych 4300 90000
Opłaty za usługi internetowe 4350 2000
Podróże krajowe służbowe 4410 17000
Różne opłaty i składki 4430 2500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15000
Podatek od towarów i usług 4530 3100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 15.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 16000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5000
Zakup usług pozostałych 4300 10000
Podróże krajowe służbowe 4410 1000

Pozostała działalność


7509555.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 6.640
Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 1.190
Składki na Fundusz Pracy 4129 170
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 2.000
Zakup usług pozostałych 4308 28.000
Podróże krajowe służbowe 4418 2.000
Podróże służbowe zagraniczne
4428 15.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

804

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 600
Składki na ubezpieczenia
Społeczne 4110 107
Składki na Fundusz Pracy 4120 15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 82

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 394653

Ochotnicze straże pożarne 75412 394653

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
3020
2000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4000
Składki na Fundusz Pracy 4120 588
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15000
Zakup energii 4260 4500
4270 1500
Zakup usług pozostałych 4300 2500
Podróże krajowe służbowe 4410 400
Różne opłaty i składki 4430 3500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440


1300
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 335365
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 8700
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 8700
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 7600
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 600
Zakup usług pozostałych 4300 0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 500
Obsługa długu publicznego
757 114041
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego75702114041
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 114041
Różne rozliczenia 758 60000
Rezerwy ogólne celowe 75818 60000
Rezerwy 4810 60000
Oświata i wychowanie
801 3914465
Szkoły podstawowe 80101 2473020
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
3020
3600
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 24250
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1164946
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 90000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 252926
Składki na Fundusz Pracy 4120 32398
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 260000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 6000
Zakup energii 4260 32000
Zakup usług remontowych 4270 10000
Zakup usług pozostałych 4300 30000
Opłaty za usługi internetowe 4350 1600
Podróże krajowe służbowe 4410 1800
Różne opłaty i składki 4430 5000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 65000
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 8500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 425000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 60000
Oddziały Przedszkolne przy szkołach Podstawowych 80103 307250

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
3020
1000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4368
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 211681
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 11500
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 38081
Składki na Fundusz Pracy 4120 4820
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 800
Zakup energii 4260 3500
Zakup usług pozostałych 4300 1000
Podróże krajowe służbowe 4410 1000
Różne opłaty i składki 4430 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 12000


Gimnazja 80110 885040

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 250
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 9912
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 536416
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 45000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 110486
Składki na Fundusz Pracy 4120 14576
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1000
Zakup energii 4260 10000
Zakup usług pozostałych 4300 42000
Opłaty za usługi internetowe 4350 200
Podróże krajowe służbowe 4410 1500
Różne opłaty i składki 4430 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 28000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 15000Dowożenie uczniów do szkół 80113 227315
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 1800
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 76220
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14861
Składki na Fundusz Pracy 4120 2134
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 110000
Zakup usług remontowych 4270 1200
Zakup usług pozostałych 4300 6000
Podróże krajowe służbowe 4410 100
Różne opłaty i składki 4430 3500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440 3500
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 1000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 6.000
Zakup usług pozostałych 4300 5.000
Podróże krajowe służbowe 4410 1.000

Pozostała działalność 80195 15840
Zakup usług pozostałych 4300 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15.000

Ochrona zdrowia 851 25000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 25000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 800
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1780
Składki na Fundusz Pracy 4120 400
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3000
Zakup energii 4260 550
Zakup usług pozostałych 4300 8170
Podróże krajowe służbowe 4410 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 400

Pomoc społeczna 852 1790604

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 965000
Świadczenia społeczne 3110 928050
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 17600
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11103
Składki na Fundusz Pracy 4120 431
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2000
Zakup usług pozostałych 4300 5000
Podróże krajowe służbowe 4410 816


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 11000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 11000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85214
470000

Świadczenia społeczne 3110 470000

Dodatki mieszkaniowe 85215 60000

Świadczenia społeczne 3110 60000


Ośrodki pomocy społecznej 85219 122680

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1200
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80540
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15860
Składki na Fundusz Pracy 4120 2280
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3000
Zakup usług pozostałych 4300 5000
Opłaty za usługi inrernetowe 4350 50
Podróże krajowe służbowe 4410 5000
Różne opłaty i składki 4430 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2500


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228

1.924
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 265
Składki na Fundusz Pracy 4120 35
Zakup usług pozostałych 4300 1.424
Podróże krajowe służbowe 4410 200

Pozostała działalność
85295 160000

Świadczenia społeczne 3110 160000

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 219515

Świetlice szkolne 85401 219515

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 120
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 1150
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 112000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 5000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 21055
Składki na Fundusz Pracy 4120 2890
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup środków żywności 4220 70000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500
Zakup energii 4260 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 245044

Oczyszczanie miast i wsi 90003 31614

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 700
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1600
Składki na Fundusz Pracy 4120 104
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500
Zakup usług pozostałych 4300 10000
Podróże krajowe służbowe 4410 100
Różne opłaty i składki 4430 9700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 400
Podatek od towarów i usług(VAT) 4530 110
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90015 111100
Zakup energii 4260 56000
Zakup usług remontowych 4270 55000
Zakup usług pozostałych 4300 100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 102
Zakup usług pozostałych 4300 102

Pozostała działalność
90095 102228
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 37045
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2600
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7933
Składki na Fundusz Pracy 4120 1050
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 42000
Zakup energii 4260 5000
Zakup usług remontowych 4270 200
Zakup usług pozostałych 4300 4200
Podróże służbowe krajowe 4410 600
Różne opłaty i składki 4430 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 800
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 419240
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 265740
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2480 265240
Podatek od towarów i usług(VAT) 4530 500
Biblioteki
92116 153500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2480 153500
Kultura fizyczna i sport 926 2200
Pozostała działalność
92695 2200
Zakup materiałów i wyposażenia
4210 1500
Zakup usług pozostałych 4300 500
Podróże służbowe krajowe 4410 200
OGÓŁEM 10436520

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych gminie na 2006 rok
w złotych

Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
& Plan na 2006 rok
Administracja publiczna 750 59.000

Urzędy wojewódzkie

75011
59.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
59.000


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 804
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami

2010

804
Pomoc społeczna
852 1078000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 965000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 965000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 11000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
11.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214


102000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
102000Razem 1137804
Plan wydatków z zakresu zadań zleconych gminie na 2006 rok


WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ & Plan na 2006 rok
Administracja publiczna 750 59.000

Urzędy wojewódzkie 75011 59.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 42000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7250
Składki na Fundusz Pracy 4120 900
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 2200
Podróże krajowe służbowe 4410 1850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 800
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

804

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 600
Składki na ubezpieczenia
Społeczne 4110 107
Składki na Fundusz Pracy 4120 15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 82

Pomoc społeczna 852
1078000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 965000
Świadczenia społeczne 3110 928050
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 17600
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11103
Składki na Fundusz Pracy 4120 431
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2000
Zakup usług pozostałych 4300 5000
Podróże służbowe krajowe 4410 816

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 11.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130 11.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214
102000
Świadczenia społeczne 3110 102000


OGÓŁEM 1137804

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 roku

L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów Kwota w zł
I. Przychody - ogółem 110365
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych

2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki § 952 110365
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku Gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II. Rozchody - ogółem 419467
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych
§ 992
419467
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.


WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW
NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
L.p Nazwa zadania i źródła finansowania Klasyfikacja budżetowa Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady do końca 2005 roku Środki wynikające z planów na 2006 rok ogółem Rok rozpoczęcia inwestycji Planowane zakończenie inwestycji
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Zadania kontynuowane 11.440.690 199501 1442.301

1. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie
Źródła finansowania ogółem Dział 750 142100 145213 15000 1998 2006
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 75023
§ 6050 142100
145213
15000
2. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 773590 16396
757193 2005 2006
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dotacja z budżetu państwa
- dofinansowanie z ZPORR Rozdz. 60016
§6059
§6059
§6058
116039
77359
580192
2459
1640
12297
113579
75719
567895
3. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010 7000000 29892
620108
2005 2008
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dofinansowanie z ZPORR
- środki WFOŚiGW
- środki budżetu państwa Rozdz. 01010
§ 6059
§ 6058
§ 6059
§ 6059
950000
5250000
500000
300000
29892

70108
550000
4. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dz. 010 3525000 8000 50000 2005 2008
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dofinansowanie z ZPORR
- środki WFOŚiGW
Rozdz. 01010
§ 6059
§ 6058
§ 6059
500000
2650000
375000
8000
50000
II. Zadania noworozpoczynane
5.391.865 0 1.150.365
1. Zakup samochodu pożarniczego
Źródła finansowania ogółem Dział 754 341865 0 210365 2006 2006
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dotacja z WFOŚiGW
- pożyczka z WFOŚiGW
- środki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
- środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej Rozdz.75412
§6060


100000
110365
125000

6500

100000
1103652.
Przebudowa drogi Stanisławowo-Gąski
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1200000 0 390000 2006 2007
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki ZPORR Rozdz. 60016
§ 6059
§ 6058
300000
900000 0
90000
300000
3. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania Dział 600 2200000 0 50000 2006 2009
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki ZPORR Rozdz. 60016
§ 6059
§ 6058
550000
1650000 0
50000
4.
Termomodernizacja budynków oświaty Źródła finansowania ogółem Dz. 801 1650000 0 500000 2006 2007
w tym:
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101§ 6059
§ 6058 59000035000

2006

2007
2) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz.80101 430000


5000
425000 2006 2006
3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101 350000

20000 2006 2007
4) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80110 280000

15000 2006 2007
Ogółem
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki budżetu państwa
- środki ZPORR
- Norweski Mechanizm Finansowy
- dotacja z WFOŚiGW
- pożyczka z WFOŚiGW 16.832.555 199.501 2.592.666

463687
75719
1417895
425000
100000
110365


Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.
Wykaz
Dotacji dla instytucji Kultury na 2006 rokLp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1.
921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 233.540
2. 921 92109 2480 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 31.700

3.
921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami w Kuziach i Dobrymlesie 153.500

RAZEM
418.740


Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej na 2006 rok.Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf kwota
1. Stan środków obrotowych na początek roku 6202
2. Przychody ogółem 900 2700
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011 2700
Różne przelewy ( wpływy z UW tytułem rozliczenia Funduszu Ochrony Środowiska) 297 2700
3. Stan środków obrotowych ogółem 8902
4. Wydatki ogółem 900 4000
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011 4000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3000
Zakup usług pozostałych 4300 1000
5. Stan środków obrotowych na koniec roku 4902
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
na dzień 31 grudnia 2006 r.

L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
Wartość długu ogółem X
I Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. X
1.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 07.09.2001 r.) 52800
2.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 02.11.2005 r.) 700000
3. Planowany kredyt w 2005 roku 1900000
4. Zobowiązania wymagalne:
a) jednostek budżetowych
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji*
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie)
Razem I 2652800

II Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r. X
1. Planowana do zaciągnięcia kwota pożyczki 110365
2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.: 0
a) jednostek budżetowych -
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie) -
Razem II 110365
Razem I + II 2763165

III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. X
1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2006 r. 419467
2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2006 r.
Razem III 419467
IV Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r.
Razem I + II - III 2343698

V Planowane dochody na 2006 r. 10745622
% (IV:V) 21,8%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.

Prognozowana
Sytuacja finansowa gminy Zbójna
na lata 2006- 2011

1. Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.652.800 zł, w tym:
1/ cel kredytu – budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły podstawowej w Zbójnej.

Nazwa banku – BGZ S.A. O/Łomża- ze środków pieniężnych „Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- Couenterpart Fund”
(okres kredytowania- 07.09.2001 – 06.09.2006)
- kwota kredytu 52.800 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 2478 zł.

2/ cel kredytu - wydatki bieżące gminy nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy
- kwota kredytu – 700.000 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty ) – 68104 zł.

3/ cel kredytu – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów
- kwota kredytu – 1.900.000 zł,
- kwota odsetek - 258812 zł.
3/ przewidywany termin zawarcia umowy – 20 grudnia.2005 roku
4/ przewidywany okres spłaty 2006-2011 roku j.n.


Pozostaje do spłaty ( zgodnie z zawartymi umowami)


Rok spłaty Kwota raty kredytu Kwota odsetek Razem do spłaty
2006 419467 114041 533508
2007 516667 92301 608968
2008 766667 58052 824719
2009 316667 35000 351667
2010 316667 20000 336667
2011 316665 10000 326665
Ogółem 2652800 329394 2982194

2. Gmina nie udzielała poręczeń (gwarancji)
3. Wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW
1/ cel pożyczki – na zakup samochodu pożarniczego
2/ kwota – 110.365 zł,
3/ przewidywany termin zawarcia umowy – 05 stycznia 2006 roku
4/ przewidywany okres spłaty 2006-2010 roku j.n.
Rok spłaty Kwota raty kredytu Kwota odsetek Pełna spłata
2006 0 4415 4415
2007 27592 3863 31455
2008 27591 3311 30902
2009 27591 2791 30382
2010 27591 1104 28695
Ogółem 110365 15484 125849
. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A Dochody ogółem 10745622 11979109 12158796 12341178 12526295 12714189
B Wydatki ogółem 10436520 11434850 11364538 11996920 12182037 12397524
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
7842443
2594077
8434850
3000000
8864538
2500000
9496920
2500000
9682037
2500000
9897524
2500000
C Wynik finansowy
(A-B) /+ -/ 419467 544259 794258 344258 344258 316665
D Spłata kredytów i pożyczek 537923 640423 855621 382049 365362 326665
w tym:
1/ już zaciągniętych:
w tym:
- spłata rat kredytu
- spłata odsetek

2/ spłata wnioskowanej
pożyczki
w tym:
- spłata rat pożyczki
- spłata odsetek
533508

419467
114041

4415


-
4415
608968

516667
92301

31455


27592
3863
824719

766667
58052

30902


27591
3311
351667

316667
35000

30382


27591
2791
336667

316667
20000

28695


27591
1104
326665

316665
10000

-


-
-
E Kwota udzielonych
poręczeń - - - - - -
F Razem D+E 537923 640423 855621 382049 365362 326665
G (F : A) - % 5,0% 5,3% 7,0% 3,1% 2,9% 2,6%


ZałącznikNr 10
do uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30grudnia 2005 roku.DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE


Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 2350 13.000
Ogółem 13000
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 14:07
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 637 razy