BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IX/47/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok.
UCHWAŁA NR IX/47/03
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114, art. 116 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.579.934 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 7.492.221 zł.
- zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4) dochody budżetowe w kwocie 1.087.713 zł przeznacza się na spłatę kredytów (pożyczek) zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5 , do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.000.000 zł.
§ 5. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 372.255 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.600 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 1740 zł. Plan Finansowy Funduszu Stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dochody w kwocie 25.400 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budzetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 700.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2) zaciągania długu ( zobowiązań ) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załaczniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 rok

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2004 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ & PLAN NA 2004 ROK
Rolnictwo i łowiectwo 010 807.000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 800.000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 800.000
Pozostała działalność 01095 7.000
Wpływy z różnych opłat 0690 7.000
Leśnictwo 020 2.343
Gospodarka leśna 02001 2.343
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 2.343
Administracja publiczna 750 239.555
Urzędy wojewódzkie 75011 56.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 56.000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 183.555
Wpływy z różnych opłat 0690 3.500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 2.500
Wpływy z usług 0830 10.000
Wpływy z różnych dochodów 0970 2.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6292 165.555
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 720
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 720
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami 2010 720
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 1.228.279
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 9.900
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 9.900
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadkówi darowizn oraz opłat lokalnych 75615 860.509
Podatek od nieruchomości 0310 582.704
Podatek rolny 0320 60.925
Podatek leśny 0330 184.723
Podatek od środków transportowych 0340 13.060
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 15.620
Podatek od spadków i darowizn 0360 1.729
Wpływy z opłaty targowej 0430 110
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 638
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 1.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 45.400
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 20.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 25.400
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 312.470
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 309.970
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 2.200
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 300
Różne rozliczenia 758 4.903.448
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2.919.948
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.919.948
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 75805 38.912
Subwencje ogólne z budżetu państwa (ULGI) 2920 38.912
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 1.944.488
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1.944.488
Różne rozliczenia finansowe 75814 100

Pozostałe odsetki 0920 100
Oświata i wychowanie 801 489.090
Szkoły podstawowe 80101 439.590
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 19.200
Wpływy z usług 0830 60.290
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0770 360.000
Wpływy z różnych dochodów 0970 100
Przedszkola 80104 45.500
Wpływy z usług 0830 45.500
Dowożenie uczniów do szkół 80113 4.000
Wpływy z usług 0830 4.000

Opieka społeczna 852 424.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami 2010 9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 300.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 300.000
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216 32.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 32.000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 83.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 83.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 485.379
Pozostała działalność 90095 485.379
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 124
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 34.535
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0770 427.900
Wpływy z usług 0830 22.580
Pozostałe odsetki 0920 30
Wpływy z różnych dochodów 0970 210
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 120
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 120
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 120
Razem 8.579.934


Załącznik Nr 2 do uchwa ły
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ & Plan na 2004 rok
Rolnictwo i łowiectwo 010 845.258
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 835.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 835.000
Izby rolnicze 01030 770
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 770
pozostała działalność 01095 9.488
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 1.300
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 800
Zakup usług pozostałych 4300 4.450
Różne opłaty i składki 4430 2.938
Transport i łączność 600 121.300
Drogi publiczne powiatowe 60014 10.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 10.000
Drogi publiczne gminne 60016 111.300
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 34.000
Zakup usług remontowych 4270 42.000
Zakup usług pozostałych 4300 25.000
Podróże krajowe służbowe 4410 300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 10.000
Gospodarka mieszkaniowa 700 20.000
Pozostała działalność 70095 20.000
Zakup usług pozostałych 4300 20.000
Administracja publiczna 750 1.329.186
Urzędy wojewódzkie 75011 56.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3.430
Podróże krajowe służbowe 4410 1.300
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400
Zakup usług pozostałych 4300 350
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.721
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.088
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 711
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 37.800
Podróże krajowe służbowe 4410 300
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 35.000
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1.230.886
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 200
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 1.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 640.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 47.386
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 124.762
Składki na Fundusz Pracy 4120 17.095
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60.000
Zakup energii 4260 16.000
Zakup usług pozostałych 4300 90.000
Podróże krajowe służbowe 4410 24.819
Różne opłaty i składki 4430 2.400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 12.075
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 12.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6052 183.149
Pozostała działalność 75095 4.500
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500
Zakup usług pozostałych 4300 4.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 720
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 720
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 598
Składki na ubezpieczeniaSpołeczne 4110 107
Składki na Fundusz Pracy 4120 15

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 65.807
Ochotnicze straże pożarne 75412 65.807
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 576
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22.660
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1.713
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4.358
Składki na Fundusz Pracy 4120 597
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24.000
Zakup energii 4260 4.180
Zakup usług pozostałych 4300 3.990
Podróże krajowe służbowe 4410 200
Różne opłaty i składki 4430 3.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 533
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 6.050
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 6.050
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 5.500
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 550
Obsługa długu publicznego 757 166.000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 166.000
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 166.000
Różne rozliczenia 758 50.000
Rezerwy ogólne celowe 75818 50.000
Rezerwy 4810 50.000
Oświata i wychowanie 801 3.601.594

Szkoły podstawowe 80101 2.065.519
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 3.500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 45.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1.212.207
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 100.122
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 242.690
Składki na Fundusz Pracy 4120 33.255
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 207.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3.662
Zakup energii 4260 40.000
Zakup usług pozostałych 4300 36.000
Podróże krajowe służbowe 4410 7.000
Różne opłaty i składki 4430 4.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 66.083
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 65.000

Przedszkola 80104 319.372
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 200
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6.554
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 178.480
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 22.017
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 37.021
Składki na Fundusz Pracy 4120 5.073
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10.000
Zakup środków żywności 4220 30.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500
Zakup energii 4260 7.000
Zakup usług pozostałych 4300 6.000
Podróże służbowe krajowe 4410 800
Różne opłaty i składki 4430 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15.427
Gimnazja 80110 827.724
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 200
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 9.468
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 537.499
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 43.693
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 105.610
Składki na Fundusz Pracy 4120 14.472
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500
Zakup energii 4260 6.000
Zakup usług pozostałych 4300 18.000
Podróże krajowe służbowe 4410 1.000
Różne opłaty i składki 4430 1.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 29.782

Dowożenie uczniów do szkół 80113 368.677
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1.536
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80.057
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6.810
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15.572
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.134
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 106.281
Zakup usług remontowych 4270 300
Zakup usług pozostałych 4300 18.565
Podróże krajowe służbowe 4410 1.500
Różne opłaty i składki 4430 3.400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3.078
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 129.444

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 6.000
Zakup usług pozostałych 4300 6.000

Pozostała działalność 80195 14.302

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 14.302
Ochrona zdrowia 851 25.400
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 25.400
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8.408
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 782
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.750
Składki na Fundusz Pracy 4120 240
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.965
Zakup energii 4260 500
Zakup usług pozostałych 4300 9.000
Podróże krajowe służbowe 4410 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 355

Pomoc społeczna 852 573.713
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 9.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 9.000
Zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 315.000
Świadczenia społeczne 3110 309.000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6.000

Dodatki mieszkaniowe 85215 50.616
Świadczenia społeczne 3110 50.616
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216 32.000
Świadczenia społeczne 3110 32.000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 120.097
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 82.862
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7.845
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16.218
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.223
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.500
Zakup usług pozostałych 4300 1.000
Podróże krajowe służbowe 4410 4.000
Różne opłaty i składki 4430 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2.249
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2.000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 265
Składki na Fundusz Pracy 4120 35
Zakup usług pozostałych 4300 1.500
Podróże służbowe krajowe 4410 200
Pozostała działalność 85295 45.000
Świadczenia społeczne 3110 45.000
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 117.203
Świetlice szkolne 85401 117.203
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 947
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 84.692
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7.590
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16.670
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.285
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 200
Zakup energii 4260 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3.119

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 181.535
Oczyszczanie miast i wsi 90003 18.026
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8.168
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 782
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.601
Składki na Fundusz Pracy 4120 220
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000
Zakup usług pozostałych 4300 3.000
Podróże służbowe krajowe 4410 100
Różne opłaty i składki 4430 2.800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 355
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 58.300
Zakup energii 4260 51.600
Zakup usług remontowych 4270 6.700
Pozostała działalność 90095 105.209
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 17.740
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1.622
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.462
Składki na Fundusz Pracy 4120 475
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60.000
Zakup energii 4260 19.000
Zakup usług remontowych 4270 500
Zakup usług pozostałych 4300 700
Podróże służbowe krajowe 4410 200
Różne opłaty i składki 4430 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 710
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 387.255
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 246.560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2550 231.560
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 15.000
Biblioteki 92116 140.695
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2550 140.695
Kultura fizyczna i sport 926 1.200
Pozostała działalność 92695 1.200
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500
Zakup usług pozostałych 4300 500
Podróże służbowe krajowe 4410 200
RAZEM 7.492.221Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK
Wyszczególnienie Dział Rozdział & Plan na 2004 r.
Administracja publiczna 750 56.000
Urzędy wojewódzkie 75011 56.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 56.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 720
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 720
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami 2010 720
Opieka społeczna 852 424.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 85213 9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 300.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 300.000
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216 32.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 32.000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 83.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 83.000
Razem 480.720WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ & Plan na 2004 rok
Administracja publiczna 750 56.000
Urzędy wojewódzkie 75011 56.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3.430
Podróże krajowe służbowe 4410 1.300
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.721
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.088
Zakup usług pozostałych 4300 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 711
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 720
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 720
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 598
Składki na ubezpieczeniaSpołeczne 4110 107
Składki na Fundusz Pracy 4120 15
Opieka społeczna 852 424.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 9.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 300.000
Świadczenia społeczne 3110 294.000
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6.000

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216 32.000
Świadczenia społeczne 3110 32.000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 83.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 61.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 4.200
Podróże służbowe krajowe 4410 1.000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.545
Zakup usług pozostałych 4300 400
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11.658
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.597
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1.600
OGÓŁEM 480.720
Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
I. Przychody- ogółem 0
w tym:1. nadwyżka z lat ubiegłych2. wolne środki3. kredyty długoterminowe4. pożyczki5. spłaty pożyczek udzielonych6. przychody z prywatyzacji majątku Gminy7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II. Rozchody – ogółem 1.087.713
w tym:1. spłaty kredytów długoterminowych2. spłaty pożyczek długoterminowych3. pożyczki udzielone4. wykup papierów wartościowych 1.087.713 0

Informacje uzupełniające:
I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
- kerdytem (pozyczką) długoterminowym ........................zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ............................. zł
- wolne środki ............................zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych .........zł
- przychody zprywatyzacji majątku ............................zł
II Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu
- spłata kredytów i pożyczek 1.087.713 .zł
- pożyczki udzielone ..............................zł
- wykup papierów wartościowych ..............................zł

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚTRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 ROKU
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. zakończ Wartość kosztorys. Zadania Dotychczas poniesione wydatki (do końca 03 r.) Środki wynikające z planów na 2004 r. ogółem w zł Środki własne budżetowe Środki z własnych funduszów celowych Wpłaty ludności Środki z budżetu państwa Dofinansowanie z(SAPARD) Dofinansowanie z(PHARE) Kredyty i pożyczki Inne środki (PRI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. zadania kontynuowane 1.329.440 464.190 414.593 249.038 - - - 0 0 - 165.555
1. Rozbudowa sali gimnastycznej przy S.P. w Dobrymlesie 2000 120.000 66.148 65.000 65.000 - - - - - -
2. Budowa drogi Gwarowa Góra - Wyk 2001 500.000 12.824 10.000 10.000 - - - - -
3. Modernizacja budynku kultury w Kuziach 2002 30.000 9.946 15.000 15.000 - - - - - -
4.Komputeryzacja Urzędu Gminy 2003 220.740 37.591 183.149 17.594 - 165.555
5. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie 1998 142.100 145.213 12.000 12.000
6. Zakup autobusu 2002 316.600 192.468 129.444 129.444
II. Zadania noworozpoczynane 8.064.690 - 845.000 45.000 800.000 -
1. Budowa drogi Stanisławowo- Gąski 2003 864.690 - 10.000 10.000
2. Budowa sieci wodociągowej 2004 3.200.000 820.000 20.000 800.000
2. Kanalizacja wsi Zbójna 2003 4.000.000 - 15.000 15.000
OGÓŁEM 9.394.130 1.259.593 294.038 - 800.000 - - 165.555


Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 210.000
2. 921 92109 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 21.560
3. 921 92116 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami w Kuziach i Dobrymlesie 140.695
RAZEM 372.255
ZałącznikNr 7
do uchwały Nr IX/47/03
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2003 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

1) Stan Srodków obrotowych na początek roku - 1.949 zł,
2) Przychody ogółem: - 3.600 zł,
- w tym : Dz.900 rozdz. 90011 § 297 – (wpływy z UW tytułem rozliczenia Funduszu Ochrony Środowiska) – 3.600 zł.
3) Wydatki ogółem: - 1.740 zł,
- W tym: Dz. 900 rozdz. 90011 § 4210 – zakup worków na odpady - 1.740 zł.

4) Stan środów na koniec roku ( 1+ 2 – 3) - 3.809 zł.


ZałącznikNr 8 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 30 grudnia 2003 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.
L.p Wyszczególnienie Kwota zł
I Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. X
5.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 30.12.1999 r.) 544.734
6.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 01.06.2001 r.) 136.463
7.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 07.09.2001 r.) 193.600
8.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 27.11.2001 r.) 154.666
9.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 04.11.2002 r.) 660.000
1.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 09.09.2003r.) 1.000.000
2. Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu w dniu 30.12.2003 r 400.000
10. Zobowiązania wymagalne: 0
a) jednostek budżetowych -
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji* -
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie) -
Razem I 3.089.463

II Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. X
1.Zaciągnięte kredyty 0
2. Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu 0
3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.: -
a) jednostek budżetowych -
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie) -
Razem II 0
Razem I + II 3.089.463

III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. X
1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2004 r. 1.087.713
2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004 r. -
Razem III 1.087.713
IV Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r.
Razem I + II - III 2.001.750

V Planowane dochody na 2004 r. 8.579.934
% (IV:V) 23,3 %

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr IX/47/03 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2003 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE


Dział Rozdział § Kwota
750 75011 2350 6.000,00

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 14:01
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 590 razy