BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 3/06 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady I sesji Rady Gminy w sprawach:
1) budżetu gminy na 2007 rok,
2) zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
3) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna,
4) upoważnienia przewodnicząceho Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta Gminy,
5) Ustalenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy,
6) ustalenia dla Wójta Gminy Zbójna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne,
7) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu MZWiK w Łomży,
8) zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi,
9) poboru opłaty skarbowejw drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

stanowiące załączniki Nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:
1) Panią Elżbietę Parzych - Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
2) pozostałe uchwały przedstawi i omówi Wójt Gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Zenon Białobrzeski


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 13:15
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 543 razy