BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 6 marca 2007 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IV sesji Rady Gminy w sprawach:
1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
3. zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
4. przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu „Pilotażowy Program Leader+”,
5. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006-2010,
6. Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna w 2007 roku,
7. Strategii rozwoju produktu turystycznego Pisa - Narew,
8. aneksu do porozumienia międzygminnego „Pisa - Narew”,
9. planu pracy Rady Gminy,
10. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów,
11. zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000”,
12. wyrażenia woli zawarcia porozumienia z MZWiK w Łomży.


stanowiące załączniki Nr 1 – 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważniam:
1) Panią Elżbietę Parzych - Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
2) pozostałe uchwały przedstawi i omówi Wójt Gminy.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 13:15
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 601 razy