BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 17/07 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V sesji Rady Gminy w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
2) uchwalenia „Gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2015”.

stanowiące załączniki Nr 1 – 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:
1) Panią Elżbietę Parzych - Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2) Panią Renatę Bajno - Kierownika GOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt

Zenon BiałobrzeskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 13:16
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 635 razy