BIP Gminy Zbójna

162/06 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 06 pażdziernika 2006 roku.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005r. Nr. 236.poz. 2008 ) zarządza się, co następuje:
§ 1
1)Wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna, opisane w Załączniku Nr. 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna , opisane w załączniku Nr. 2 do niniejszego zarządzenia ,
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna.Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr. 162/06 Wójta Gminy Zbójna z dnia 06 paźdiernika 2006 roku

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna
§ 1
Przedsiębiorca jest zobowiązany do;
1) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zawierającego dane określone w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr. 236 poz. 2008 ), tj: a) imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
b) przedmiot i obszar działalności,
c) środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d)proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanego zakończeniu działalności,
e) termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia
2) określenia we wniosku dodatkowo rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) określenie we wniosku dodatkowo sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
4) dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości wpłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne ilub społeczne,
5) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, przedsiębiorców których mowa w § 2 ust.2.
6) niezwłocznego zgłoszenia Wójtowi Gminy wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2
1. Działalność przedsiębiorcy, będącego przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr. XIX/109/05 z dnia
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:
1) niesegregowane, które nie mogą być poddane odzyskowi na składowiska wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
2) niesegregowane nadające się do odzysku do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
3) roślinne, kuchenne i ogrodowe – do kompostowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
4) z selektywnej zbiórki – do sortowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
5) wielkogabarytowe – do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
6) z remontów – do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
3. Przedsiębiorca przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc, o których mowa w ust 2 może zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany do odebrania od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, komunalnych tym powstających gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego elektrycznego oraz odpadów z remontów, zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przedsiębiorca jest obowiązany przekazać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr. 180 poz. 1495)prowadzącemu zakład przetwarzania wpisany do rejestru prowadzącego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
§3
1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy określa się zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjmując za podstawę docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania.
§4
1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach niej określonych.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów korzystania z jego usług zawierającego daty odebrania odpadów oraz opłatę, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłat określonej w Uchwale Rady Gminy.
§5
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 2 z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
§6
1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
§7
1. Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do odbierania odpadów komunalnych ( wraz z przeszkoloną obsługą ) – w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
2. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity: Dz.U. Dz 2005r.,Nr. 108,poz. 908 z póź.zm.).
2) być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,
3) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( tekst jednolity: Dz.U. Dz 2004r. Nr.204 poz.2087 z póź.zm )
4) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
3. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.
4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości własne lub obce w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów o których mowa w ust. 1 – 3 w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.
§8
1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte:
1) zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania
2) zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażanie nie rzadziej niż raz na miesiąc
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynsekcji pojazdów lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.
§9
Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzeżoną (całodobowa ochrona), wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe.
§10
Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
§11
1. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości oraz dowodów korzystania z usług.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) rodzaj (kod ) odbieranych odpadów,
§12
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.Nr.30,poz.213)
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzenia i przekazywania Wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
§ 13
1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZałącznikNr.2 do zarządzenia Nr 162/06 Wójta Gminy Zbójna z dnia 06 października 2006 roku

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

§ 1
Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku zawierającego dane określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005r. Nr. 236 poz. 2008 ) tj:
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
b) przedmiot i obszar działalności
c) środki techniczne jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
d) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
e) termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia
2) dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
3) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Zbójna wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2
1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.
§3
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§4
1 Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( wraz z przeszkoloną obsługą ) – w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
2. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr.98 poz. 602 z póź.zm.).
3. Pojazdy o których mowa w ust.1 powinny:
1) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr. 204 poz. 2087 z póź.zm.)
2) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy
4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości własne lub obce ( w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady ) w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów o których mowa w ust. 1 w sposób określony w ich instrukcjach użytkowania ( eksploatacji ).
§ 5
1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być
1) odkażane w części spustowej – po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,
2) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy
3) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.
§ 6
Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzżoną ( całodobowa ochrona ) wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe.
§ 7
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informację:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
2) adres nieruchomości
3) data zawarcia umowy
4) pojemność zbiornika bezodpływowego
5) częstotliwość opróżniania
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pracownikom Urzędu Gminy w Zbójnej posiadającym stosowne upowaznienie Wójta Gminy Zbójna.
§ 8
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Zbójna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po upływie każdego miesiąca wykazu włascicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości.
2.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Zbójna informacji dotyczacej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalędarzowy.
§ 9
1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsdiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczacych wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005r. Nr. 236.poz. 2008 ) zarządza się, co następuje:
§ 1
1)Wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna, opisane w Załączniku Nr. 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna , opisane w załączniku Nr. 2 do niniejszego zarządzenia ,
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna.Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr. 162/06 Wójta Gminy Zbójna z dnia 06 paźdiernika 2006 roku

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna
§ 1
Przedsiębiorca jest zobowiązany do;
1) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zawierającego dane określone w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr. 236 poz. 2008 ), tj: a) imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
b) przedmiot i obszar działalności,
c) środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d)proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanego zakończeniu działalności,
e) termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia
2) określenia we wniosku dodatkowo rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) określenie we wniosku dodatkowo sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
4) dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości wpłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne ilub społeczne,
5) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, przedsiębiorców których mowa w § 2 ust.2.
6) niezwłocznego zgłoszenia Wójtowi Gminy wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2
1. Działalność przedsiębiorcy, będącego przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr. XIX/109/05 z dnia
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:
1) niesegregowane, które nie mogą być poddane odzyskowi na składowiska wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
2) niesegregowane nadające się do odzysku do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
3) roślinne, kuchenne i ogrodowe – do kompostowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
4) z selektywnej zbiórki – do sortowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
5) wielkogabarytowe – do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
6) z remontów – do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
3. Przedsiębiorca przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc, o których mowa w ust 2 może zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany do odebrania od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, komunalnych tym powstających gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego elektrycznego oraz odpadów z remontów, zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przedsiębiorca jest obowiązany przekazać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr. 180 poz. 1495)prowadzącemu zakład przetwarzania wpisany do rejestru prowadzącego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
§3
1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy określa się zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjmując za podstawę docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania.
§4
1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach niej określonych.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów korzystania z jego usług zawierającego daty odebrania odpadów oraz opłatę, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłat określonej w Uchwale Rady Gminy.
§5
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 2 z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
§6
1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
§7
1. Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do odbierania odpadów komunalnych ( wraz z przeszkoloną obsługą ) – w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
2. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity: Dz.U. Dz 2005r.,Nr. 108,poz. 908 z póź.zm.).
2) być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,
3) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( tekst jednolity: Dz.U. Dz 2004r. Nr.204 poz.2087 z póź.zm )
4) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
3. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.
4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości własne lub obce w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów o których mowa w ust. 1 – 3 w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.
§8
1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte:
1) zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania
2) zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażanie nie rzadziej niż raz na miesiąc
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynsekcji pojazdów lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.
§9
Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzeżoną (całodobowa ochrona), wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe.
§10
Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
§11
1. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości oraz dowodów korzystania z usług.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) rodzaj (kod ) odbieranych odpadów,
§12
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.Nr.30,poz.213)
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzenia i przekazywania Wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
§ 13
1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZałącznikNr.2 do zarządzenia Nr 162/06 Wójta Gminy Zbójna z dnia 06 października 2006 roku

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

§ 1
Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku zawierającego dane określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005r. Nr. 236 poz. 2008 ) tj:
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
b) przedmiot i obszar działalności
c) środki techniczne jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
d) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
e) termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia
2) dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
3) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Zbójna wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2
1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.
§3
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§4
1 Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( wraz z przeszkoloną obsługą ) – w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
2. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr.98 poz. 602 z póź.zm.).
3. Pojazdy o których mowa w ust.1 powinny:
1) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr. 204 poz. 2087 z póź.zm.)
2) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy
4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości własne lub obce ( w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady ) w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów o których mowa w ust. 1 w sposób określony w ich instrukcjach użytkowania ( eksploatacji ).
§ 5
1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być
1) odkażane w części spustowej – po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,
2) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy
3) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.
§ 6
Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzżoną ( całodobowa ochrona ) wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe.
§ 7
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informację:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
2) adres nieruchomości
3) data zawarcia umowy
4) pojemność zbiornika bezodpływowego
5) częstotliwość opróżniania
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pracownikom Urzędu Gminy w Zbójnej posiadającym stosowne upowaznienie Wójta Gminy Zbójna.
§ 8
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Zbójna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po upływie każdego miesiąca wykazu włascicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości.
2.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Zbójna informacji dotyczacej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalędarzowy.
§ 9
1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsdiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczacych wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:32
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 730 razy